Tài liệu dành cho Giáo viên

Kế hoạch giáo dục GDCD 8 (Phụ lục III – Công văn 5512)

Kế hoạch giáo dục môn Giáo dục công dân 8 năm 2022 – 2023

Kế hoạch giáo dục môn GDCD 8 năm 2022 – 2023 do giáo viên thiết kế bao gồm phân phối chương trình các hoạt động của học sinh và giáo viên trong quá trình dạy học một tiết học, bài học, chủ đề nhằm giúp học sinh chiếm lĩnh được kiến thức và đạt được các năng lực, phẩm chất cần thiết.

Thông qua mẫu Kế hoạch giáo dục Giáo dục công dân 8 năm 2022 được biên soạn theo Công văn 5512 giúp giáo viên nhanh chóng xây dựng, hoàn thiện phân phối chương trình chi tiết, trình tổ chuyên môn phê duyệt. Ngoài ra quý thầy cô tham khảo thêm: kế hoạch dạy học môn Địa lí 8, Ngữ văn. Vậy sau đây là nội dung chi tiết khung kế hoạch giáo dục GDCD 8 của giáo viên, mời các bạn theo dõi tại đây.

Kế hoạch giáo dục môn GDCD 8 – Mẫu 1

Phụ lục III

Bạn đang xem: Kế hoạch giáo dục GDCD 8 (Phụ lục III – Công văn 5512)

KHUNG KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN

(Kèm theo Công văn số 5512/BGDĐT-GDTrH ngày 18 tháng 12 năm 2020 của Bộ GDĐT)

TRƯỜNG THCS

TỔ: KHXH

Họ và tên giáo viên: …………..

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
———

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC CỦA GIÁO VIÊN

MÔN HỌC/HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC GDCD, LỚP 8.

(Năm học 2022 – 2023)

I. Kế hoạch dạy học

1. Phân phối chương trình

Học kỳ I

STT

Bài học

(1)

Số tiết

(2)

Thời điểm

(3)

Thiết bị dạy học

(4)

Địa điểm dạy học

(5)

1

Tôn trọng lẽ phải

1

Tuần 1

Bảng phụ, bút dạ, phiếu học tập

Lớp học

2

Liêm khiết

1

Tuần 2

Bảng phụ, bút dạ, phiếu học tập

Lớp học

3

Tôn trọng người khác

1

Tuần 3

Bảng phụ, bút dạ, phiếu học tập

Lớp học

4

Giữ chữ tín

1

Tuần 4

Bảng phụ, bút dạ, phiếu học tập

Lớp học

5

Xây dựng tình bạn trong sáng, lành mạnh

1

Tuần 5

Bảng phụ, bút dạ, phiếu học tập

Lớp học

6

Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác

1

Tuần 6

Bảng phụ, bút dạ, phiếu học tập

Lớp học

7

Kiểm tra 45 phút

1

Tuần 7

GA, đề bài, đáp án

Lớp học

8

Góp phần xây dựng nếp sống văn hoá ở cộng đồng dân cư

1

Tuần 8

Bảng phụ, bút dạ, phiếu học tập

Lớp học

9

Tự lập

1

Tuần 9

Bảng phụ, bút dạ, phiếu học tập

Lớp học

10

Lao động tự giác và sáng tạo

2

Tuần 10, 11

Bảng phụ, bút dạ, phiếu học tập

Lớp học

11

Bài 12 – Quyền và nghĩa vụ của công dân trong gia đình

2

Tuần 12, 13

Bảng phụ, bút dạ, phiếu học tập

Lớp học

12

Hoạt động trải nghiệm sáng tạo

2

Tuần 14,15

Bảng phụ, bút dạ, phiếu học tập

13

Ôn tập học kỳ I

1

Tuần 16

Bảng phụ, bút dạ, phiếu học tập

14

Kiểm tra HK I

1

Tuần 17

GA, đề bài, đáp án

15

Ôn tập

1

Tuần 18

Bảng phụ, bút dạ, phiếu học tập

Học kỳ II

STT

Bài học

(1)

Số tiết

(2)

Thời điểm

(3)

Thiết bị dạy học

(4)

Địa điểm dạy học

(5)

16

Phòng chống tệ nạn xã hội

2

Tuần 19,20

Bảng phụ, bút dạ, phiếu học tập

Lớp học

17

Phòng chống nhiễm HIV/AIDS

1

Tuần 21

Bảng phụ, bút dạ, phiếu học tập

Lớp học

18

Phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại

1

Tuần 22

Bảng phụ, bút dạ, phiếu học tập

Lớp học

19

Chủ đề: Quyền và nghĩa vụ của công dân đối với tài sản của mọi người, của Nhà nước

2

Tuần 23, 24

Bảng phụ, bút dạ, phiếu học tập

Lớp học

20

Quyền khiếu nại tố cáo của công dân

1

Tuần 25

Bảng phụ, bút dạ, phiếu học tập

Lớp học

21

Kiểm tra 45 phút

1

Tuần 26

GA, đề bài, đáp án

Lớp học

22

Quyền tự do ngôn luận

1

Tuần 27

Bảng phụ, bút dạ, phiếu học tập

Lớp học

23

Hiến pháp nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Vịêt Nam

1

Tuần 28

Bảng phụ, bút dạ, phiếu học tập

Lớp học

24

Chủ đề: Pháp luật và kỉ luật

Pháp luật nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

2

Tuần 29,30

Bảng phụ, bút dạ, phiếu học tập

Lớp học

25

Hoạt động trải nghiệm sáng tạo

2

Tuần 31,32

Bảng phụ, bút dạ, phiếu học tập

Lớp học

26

Ôn tập học kỳ II

1

Tuần 33

Bảng phụ, bút dạ, phiếu học tập

Lớp học

27

Kiểm tra HK II

1

Tuần 34

GA, đề bài, đáp án

Lớp học

28

Ôn tập

1

Tuần 35

Bảng phụ, bút dạ, phiếu học tập

Lớp học

2. Nhiệm vụ khác (nếu có): (Bồi dưỡng học sinh giỏi; Tổ chức hoạt động giáo dục…)

………………………………………………………………….

………………………………………………………………….

TỔ TRƯỞNG

(Ký và ghi rõ họ tên)


…., ngày … tháng …… năm 2022

GIÁO VIÊN

(Ký và ghi rõ họ tên

Kế hoạch giáo dục môn GDCD 8 – Mẫu 2

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC MÔN: GDCD Năm học 2022 – 2023

KHỐI 8

Cả năm: 35 tuần = 35 tiết (1 tiết/1 tuần)

Học kỳ I: 18 tuần x 1 tiết = 18 tiết

Học kỳ II: 17 tuần x 1 tiết = 17 tiết

HỌC KÌ I

Tuần

Tiết

Tên bài

Thời lượng dạy học

Yêu cầu cần đạt

Hình thức tổ chức dạy học

1

1

Bài 1. Tôn trọng lẽ phải

1

– HS hiểu thế nào là tôn trọng lẽ phải. Biểu hiện của hành vi tôn trọng lẽ phải. Ý nghĩa của tôn trọng lẽ phải đối với cuộc sống.

Cả lớp, hoạt động nhóm, cá nhân

2

2

Bài 2. Liêm khiết

1

– HS hiểu thế nào là liêm khiết; phân biệt hành vi liêm khiết với không liêm khiết trong cuộc sống hàng ngày. Vì sao cần phải sống liêm khiết?

– HS có thói quen và biết tự kiểm tra hành vi của mình để rèn luyện bản thân có lối sống liêm khiết.

Cả lớp, hoạt động nhóm, cá nhân

3

3

Bài 3. Tôn trọng người khác

1

– HS hiểu thế nào là tôn trọng người khác, biểu hiện của tôn trọng người khác trong cuộc sống hàng ngày. Vì sao trong quan hệ xã hội, mọi người cần phải tôn tọng lẫn nhau?

– HS biết phân biệt các hành vi thể hiện sự tôn trọng người khác và không tôn trọng người khác trong cuộc sống;

Cả lớp, hoạt động nhóm, cá nhân

4

4

Bài 4. Giữ chữ tín

1

– HS hiểu thế nào là giữ chữ tín, những biểu hiện khác nhau của giữ chữ tín trong cuộc sống hàng ngày. Vì sao trong các mối quan hệ xã hội, mọi người cần phải giữ chữ tín?

– HS biết phân biệt những biểu hiện của hành vi giữ chữ tín hoặc không giữ chữ tín.

Cả lớp, hoạt động nhóm, cá nhân

5 -6-7-8

5-6-7-8

Chủ đề: Tuân thủ theo kỷ luật và pháp luật.

4

– HS hiểu bản chất của pháp luật và kỉ luật, mối quan hệ giữa pháp luật và kỉ luật, lợi ích và sự cần thiết phải tự giác tuân theo những quy định của pháp luật và kỉ luật.

– HS biết xây dựng kế hoạch rèn luyện ý thức và thói quen kỉ luật, có kỉ năng đánh giá và tự đánh giá hành vi kỉ luật biểu hiện hàng ngày trong học tập, sinh hoạt.

– Thường xuyên vận động, nhắc nhở mọi người, bạn bè thực hiện tốt những quy định của nhà trường, xã hội.

– HS có ý thức tôn trọng kỉ luật và rèn luyện tính kỉ luật, trân trọng những người có tính kỉ luật và tuân thủ pháp luật.

Cả lớp, hoạt động nhóm, cá nhân

9

9

Thực hành: Làm bài tập

1

Tổng hợp và ôn tập kiến thức

Cả lớp, hoạt động nhóm, cá nhân

10

10

Kiểm tra giữa HK1

1

– HS nắm chính xác các kiến thức đã học.

– Trình bày bài làm có hệ thống, khoa học.

Cả lớp, hoạt động cá nhân

11

11

Bài 6: Xây dụng tình bạn trong sáng và lành mạnh.

1

– Kể được một số biểu hiện của tình bạn trong sáng, lành mạnh.

– Phân tích được đặc điểm, ý nghĩa của tình bạn trong sáng, lành mạnh

– Biết đánh giá thái độ, hành vi của bản thân và người khác trong quan hệ bạn bè.

Cả lớp, hoạt động nhóm, cá nhân

12

12

Bài 8: Tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác,

1

– HS hiểu nội dung, ý nghĩa và những yêu cầu của việc tôn trọng và học hỏi các dân tộc khác.

– HS biết phân biệt hành vi đúng hoặc sai trong việc học hỏi các dân tộc khác; biết tiếp thu một cách có chọn lọc; tích cực học tập nâng cao hiểu biết và tham gia các hoạt động xây dựng tình hửu nghị giữa các dân tộc.

Cả lớp, hoạt động nhóm, cá nhân

13

13

Bài 9 : Góp phần xây dựng nếp sống văn hoá ở cộng đồng dân cư

1

HS biết nội dung, ý nghĩa và những yêu cầu của việc góp phần xây dựng nếp sống ở khu dân cư.

+Phân biệt được những biểu hiện đúng và không đúng theo yêu cầu của việc xây dựng nếp sống văn hoá ở cộng đồng dân cư; Thường xuyên tham gia hoạt động xây dựng nếp sống văn hoá tại cộng đồng dân cư.

+ Có tình cảm gắn bó với cộng đồng nơi ở, ham thích các hoạt động xây dựng nếp sống văn hoá ở cộng đồng dân cư.

Cả lớp, hoạt động nhóm, cá nhân

14

14

Bài 10: Tự lập

1

– HS hiểu được thế nào là tự lập. Những biểu hiện của tính tự lập. Ý nghĩa của tính tự lập đối với bản thân.

– Hình thành ở HS một số kĩ năng về tính tự lập. Biết cách rèn luyện tính tự lập trong học tập, lao động.

Cả lớp, hoạt động nhóm, cá nhân

15

15

Bài 11. Lao động tự giác và sáng tạo

1

HS hiểu được nội dung, hình thức lao động của con người; thế nào là lao động tự giác và sáng tạo; vì sao phải lao động tự giác và sáng tạo

Cả lớp, hoạt động nhóm, cá nhân

16

16

Bài 12. Quyền và nghĩa vụ công dân trong gia đình

1

Từ việc phân tích tình huống giúp HS phát triển nhận thức về quyền và nghĩa vụ của các thành viên trong gia đình.

+ HS biết đánh giá hành vi của bản thân và của người khác theo quy định của pháp luật.

+ HS có thái độ tôn trọng gia đình và tình cảm gia đình, có ý thức xây dựng gia đình hạnh phúc.

Cả lớp, hoạt động nhóm, cá nhân

17

17

Ôn tập

1

– HS nắm được các kiến thức đã học ở học kì I và trình bày có hệ thống, chính xác.

– Làm được các bài tập liên quan đến nội dung bài học.

Cả lớp, hoạt động nhóm, cá nhân

18

18

Kiểm tra học kì I

1

– HS nắm được các kiến thức đã học ở học kì I.

– Làm được các bài, giải quyết được các tình huống có thể xảy ra trong cuộc sống.

Cả lớp, hoạt động cá nhân

HỌC KÌ II

Tuần

Tiết

Tên bài

Thời lượng dạy học

Yêu cầu cần đạt

Hình thức tổ chức dạy học

Ghi chú

19

19

Bài 13. Phòng, chống tệ nạn xã hội

1

HS hiểu:

– Thế nào là tệ nạn XH và tác hại của nó.

– Một số quy định của pháp luật nước ta về phòng, chống tệ nạn xã hội.

HS: – Nhận biết được những biểu hiện của tệ nạn xã hội.

– Biết phòng ngừa tệ nạn xã hội cho bản thân.

Cả lớp, hoạt động nhóm, cá nhân

20

20

Bài 14. Phòng, chống nhiễm HIV/AIDS

1

Các biện pháp phòng tránh HIV/AIDS.

Những quy định của pháp luật về phòng tránh nhiễm HIV/AIDS.

Trách nhiệm của công dân trong việc phòng chống nhiễm HIV/AIDS.

+ HS: Biết giữ mình không để lây nhiểm HIV/AIDS.

Tích cực tham gia các hoạt động phòng chống HIV/AIDS.

Cả lớp, hoạt động nhóm, cá nhân

21

21

Bài 15. Phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại+ Kiểm tra 15 phút.

1

+ Biết cách phòng ngừa và nhắc nhở người khác đề phòng tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại.

+ Nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của Nhà nước về phòng ngừa tai nạn vũ khí, cháy, nổ và các chất độc hại; nhắc nhở mọi người xung quanh cùng thực hiện

Cả lớp, hoạt động nhóm, cá nhân

22-25

22-25

CHỦ ĐỀ: “Quyền sở hữu tài sản và nghĩa vụ tôn trọng tài sản của người khác, tài sản của Nhà nước và lợi ích công cộng”.

4

– HS hiểu nội dung cảu quyền sở hữu, biết những tài sản thuộc quyền sở hữu của công dân.

HS hiểu tài sản của nhà nước là tài sản thuộc sở hữu của toàn dân, do Nhà nước chịu trách nhiệm quản lí.

+ HS: Biết tôn trọng và bảo vệ tài sản Nhà nước và lợi ích công cộng, dũng cảm đấu tranh ngăn chặn các hành vi xâm phạm tài sản Nhà nước, lợi ích công cộng.

Cả lớp, hoạt động nhóm, cá nhân

26

26

Thực hành: Làm bài tập

1

Tổng hợp và ôn tập kiến thức

Cả lớp, hoạt động nhóm, cá nhân

27

27

Kiểm tra giữa HK2

1

– Trình bày bài rõ ràng, khoa học.

– Giải quyết được các tình huống có liên quan đến nội dung bài học.

Cả lớp, hoạt động cá nhân

28

28

Bài 18: Quyền khiếu nại và tố cáo của công dân.

1

– HS hiểu và phân biệt nội dung của quyền khiếu nại và tố cáo của công dân.

+ HS biết cách bảo vệ quyền và quyền lợi của bản thân, hình thành ý thức đấu tranh chống hành vi vi phạm pháp luật.

+ Thấy được trách nhiệm của Nhà nước và công dân trong việc thực hiện 2 quyền này.

Cả lớp, hoạt động nhóm, cá nhân

29

29

Bài 19: Quyền tự do ngôn luận.

1

– HS hiểu nội dung, ý nghĩa của quyền tự do ngôn luận.

– HS biết sử dụng đúng đắn quyền tự do ngôn luận theo quy định của PL, phát huy quyền làm chủ của công dân.

Cả lớp, hoạt động nhóm, cá nhân

30-31

30-31

Bài 20. Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam .

2

– HS nắm được Hiến Pháp Việt Nam, nội dung Hiến pháp năm 1992.

– HS có ý thức “sống và làm việc theo Hiến pháp và pháp luật”

Cả lớp, hoạt động nhóm, cá nhân

32

32

Thực hành ngoại khóa

1

– Củng cố làm bài tập các nội dung đã học

Cả lớp, hoạt động nhóm, cá nhân

33

33

Ôn tập học kì II

1

– Giúp hs ôn lại kiến thức trọng tâm học kì II,thấy được tác dụng của các biểu hiện về đạo đức và nhân cách tốt qua đó thấy được tác hại của những hành vi trái với các đức tính đó.

– Chuẩn bị cho hs tốt để làm bài kiểm tra học kì II

Cả lớp, hoạt động nhóm, cá nhân

34

34

Kiểm tra học kì II

1

– Làm được các bài, giải quyết được các tình huống có thể xảy ra trong cuộc sống.

– Trình bày có hệ thống, khoa học, sạch sẽ.

Cả lớp, hoạt động cá nhân

35

35

Ngoại khóa “Tích cực tham gia các hoạt động chính trị xã hội”

1

– Giải quyết được các tình huống có thể xảy ra trong cuộc sống.

– Mạnh dạn nói đến các tệ nạn xã hội hiện nay, đặc biệt là ở địa phương.

– Biết tự giác phòng, chống các tệ nạn xã hội, tuyên truyền

Cả lớp, hoạt động nhóm, cá nhân

….….. ngày …… tháng năm 2022

NGƯỜI LẬP

TỔ TRƯỞNG

HIỆU TRƯỞNG


Kế hoạch giáo dục môn Giáo dục công dân 8 năm 2022 – 2023

Đăng bởi: THPT Vạn Tường

Chuyên mục: Tài liệu dành cho giáo viên

Ngày cập nhật: 2023-03-28 19:50:27

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Mục lục