Tài liệu dành cho Giáo viên

Công văn 5392/BGDĐT-NGCBQLGD: Bộ GD&ĐT đang sửa đổi quy định về chứng chỉ chức danh nghề nghiệp

Công văn 5392/BGDĐT-NGCBQLGD

Ngày 23/11/2021, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Công văn 5392/BGDĐT-NGCBQLGD về bổ nhiệm, xếp lương giáo viên mầm non, phổ thông theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp

Theo Công văn, Bộ GD&ĐT đang tiến hành sửa đổi, bổ sung các quy định về chứng chỉ bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp tại các Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường mầm non, phổ thông công lập. Đồng thời, xây dựng, ban hành chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non thay thế cho các chương trình bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp hiện hành. Mời quý thầy cô cùng các bạn cùng theo dõi Công văn tại đây nhé.

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
——-

Bạn đang xem: Công văn 5392/BGDĐT-NGCBQLGD: Bộ GD&ĐT đang sửa đổi quy định về chứng chỉ chức danh nghề nghiệp

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 5392/BGDĐT-NGCBQLGD
V/v bổ nhiệm, xếp lương giáo viên mầm non, phổ thông theo TCCDNN

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2021

Kính gửi: Các Sở Giáo dục và Đào tạo

Ngày 18/10/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 89/2021/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 101/2017/NĐ-CP ngày 01/9/2017 của Chính phủ về đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, trong đó quy định: mỗi chuyên ngành có 01 chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành (khoản 4 Điều 1). Theo đó, kể từ ngày Nghị định số 89/2021/NĐ-CP có hiệu lực (ngày 10/12/2021), khi thực hiện bổ nhiệm, xếp lương đối với giáo viên mầm non, phổ thông chỉ yêu cầu mỗi giáo viên có 01 chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp. Hiện nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang tiến hành sửa đổi, bổ sung các quy định về chứng chỉ bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp tại các Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các trường mầm non, phổ thông công lập2; đồng thời, xây dựng, ban hành chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non, phổ thông để thay thế cho các chương trình bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp hiện hành. Vì vậy, trong thời gian này, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị các Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1. Cân nhắc việc tổ chức mới các lớp bồi dưỡng cấp chứng chỉ tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp để bảo đảm phù hợp với quy định tại khoản 4 Điều 1 và khoản 3 Điều 2 Nghị định số 89/2021/NĐ-CP.

2. Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố điều chỉnh phương án triển khai bổ nhiệm, xếp lương viên chức giảng dạy trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông công lập cho phù hợp, bảo đảm quyền lợi cho đội ngũ viên chức ngành Giáo dục.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

– Như trên;
– Bộ trưởng (để b/c);
– Các Thứ trưởng (để b/c);
– Bộ Nội vụ (để biết);
– Cồng TTĐT Bộ GDĐT (để t/h);
– Lưu: VT, Cục NGCBQLGD.

TL. BỘ TRƯỞNG
CỤC TRƯỞNG CỤC NHÀ GIÁO
VÀ CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC
Vũ Minh Đức


Công văn 5392/BGDĐT-NGCBQLGD

Đăng bởi: THPT Vạn Tường

Chuyên mục: Tài liệu dành cho giáo viên

Ngày cập nhật: 2023-03-10 13:58:35

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Mục lục