Tài liệu dành cho Giáo viên

Câu hỏi cuộc thi “Tìm hiểu Nghị quyết Hội trung ương 5 khóa XII” của Đảng

Câu hỏi cuộc thi “Tìm hiểu Nghị quyết Hội trung ương 5 khóa XII” của Đảng

Câu hỏi cuộc thi “Tìm hiểu Nghị quyết Hội trung ương 5 khóa XII” của Đảng là cuộc thi dành cho các cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; đoàn viên, hội viên đang tham gia sinh hoạt tổ chức Đảng và làm việc tại các cơ quan, đơn vị. Cuộc thi tìm hiểu Nghị quyết trung ương 5 khóa XII nhằm góp phần nâng cao ý thức và sự hiểu biết của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; đoàn viên, hội viên trong đảng bộ trường với Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng XHCN, từ đó góp phần thắng lợi các Nghị quyết của Đảng.

Dưới đây là mẫu bài dự thi Tìm hiểu Nghị quyết Hội trung ương 5 khóa XII. Mời các bạn cùng tham khảo nhé!

Bài thu hoạch nghị quyết Trung ương 5 khóa XII của Đảng viên

Bạn đang xem: Câu hỏi cuộc thi “Tìm hiểu Nghị quyết Hội trung ương 5 khóa XII” của Đảng

Bài thu hoạch cá nhân về kết quả học tập, quán triệt Nghị quyết khóa XII

Nghị quyết 10-NQ/TW

BÀI DỰ THI

“Tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”

—————

Câu 1: Ngoài Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 của Hội Nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII, Đảng Cộng sản Việt Nam có ban hành Nghị quyết nào về kinh tế tư nhân hay không? Đó là Nghị quyết nào?

Trả lời

………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….

Câu 2: Anh (chị) hãy cho biết một số điểm mới của Nghị quyết số 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 về “Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa” (Một số điểm mới về: Ví trí, vai trò? Vài quan điểm chỉ đạo, định hướng phát triển (ít nhất từ 3 trở lên)? Mục tiêu chung? và 2 nhóm giải pháp mang tính đột phá trong thực hiện các nhiệm vụ)?

Trả lời

………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….

Câu 3: Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng ban hành Chương trình (Chương trình hành động số 20-CTr-TU ngày 31-7-2017) thực hiện Nghị quyết Trung ương năm khóa XII về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Anh (chị) trình bày mục tiêu thực hiện của Chương trình?

Trả lời

………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….

Câu 4: Trong các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu được nêu ra trong Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sóc Trăng thực hiện Nghị quyết về “Phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa”, anh (chị) tâm đắc những nhiệm vụ và giải pháp nào nhất? Vì sao?

Trả lời

………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….

Câu 5: Qua tìm hiểu Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 03-6-2017 và Chương trình hành động số 20-CtrTU ngày 31-7-2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và thực tiễn tình hình phát triển kinh tế tư nhân của cả nước và tỉnh nhà trong những năm qua. Anh (chị) hãy trình bày (đề xuất, kiến nghị mới) những giải pháp mang tính đột phá để thực hiện đạt và vượt mục tiêu Chương trình của Tỉnh ủy Sóc Trăng về phát triển kinh tế tư nhân của tỉnh trong thời gian tới?

Trả lời

………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………….

NGƯỜI DỰ THI

……………………….


Câu hỏi cuộc thi “Tìm hiểu Nghị quyết Hội trung ương 5 khóa XII” của Đảng

Đăng bởi: THPT Vạn Tường

Chuyên mục: Tài liệu dành cho giáo viên

Ngày cập nhật: 2023-03-05 21:24:32

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Mục lục