Tài liệu dành cho Giáo viên

Bộ câu hỏi ôn thi Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội giỏi năm 2017 (Có đáp án)

Bộ câu hỏi ôn thi Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội giỏi năm 2017 (Có đáp án)

Bộ câu hỏi ôn thi Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội giỏi năm 2017 được THPT Vạn Tường sưu tầm và tổng hợp nhằm gửi đến các thầy cô giáo ôn thi để chuẩn bị cho kì thi Tổng phụ trách Đội giỏi. Bộ tài liệu bao gồm câu hỏi trắc nghiệm, tự luận và bài tập tình huống. Sau đây, mời các thầy cô giáo cùng tham khảo.

Câu hỏi thi Tổng phụ trách Đội giỏi

CÂU HỎI

PHƯƠNG ÁN TRẢ LỜI

Bạn đang xem: Bộ câu hỏi ôn thi Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội giỏi năm 2017 (Có đáp án)

ĐÁP ÁN

VỀ LỊCH SỬ ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM (27 câu hỏi)

Câu hỏi số 1: Khi nào phong trào công nhân Việt Nam hoàn toàn trở thành một phong trào tự giác?

a) Năm 1920 (tổ chức công hội ở Sài Gòn được thành lập)

b) Năm 1925 (cuộc bãi công Ba Son)

c) Năm 1929 (sự ra đời ba tổ chức cộng sản)

d) Năm 1930 (Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời)

c

Câu hỏi số 2: Nguyễn Ái Quốc từ Liên Xô về Quảng Châu (Trung Quốc) vào thời gian nào?

a. 12/1924 b. 12/1925 c. 11/1924 d. 10/1924

a

Câu hỏi số 3: Tổ chức cộng sản nào ra đời đầu tiên ở Việt Nam?

a. Hội Việt Nam cách mạng thanh niên b. Đông Dương cộng sản Đảng

c. An Nam cộng sản Đảng d. Đông Dương cộng sản liên đoàn

b

Câu hỏi số 4: Chi bộ cộng sản đầu tiên ở Việt Nam được thành lập khi nào?

a. Cuối tháng 3/1929 b. Đầu tháng 3/1929

c. 4/1929 d. 5/1929

a

Câu hỏi số 5: Chi bộ cộng sản đầu tiên gồm mấy đảng viên? Ai làm bí thư chi bộ?

a. 5 đảng viên – Bí thư Trịnh Đình Cửu b. 6 đảng viên – Bí thư Ngô Gia Tự

c. 7 đảng viên – Bí thư Trịnh Đình Cửu d. 7 đ.viên – Bí thư Trần Văn Cung

d

Câu hỏi số 6: Đông Dương cộng sản liên đoàn hợp nhất vào Đảng Cộng sản Việt Nam khi nào?

a. 22/2/1930 b. 24/2/1930 c. 24/2/1931 d. 20/2/1931

b

Câu hỏi số 7: Văn kiện nào của Đảng đặt nhiệm vụ chống đế quốc lên hàng đầu?

a) Chính cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt do Hội nghị thành lập Đảng thông qua

b) Luận cương chính trị tháng 10-1930 (Dự án cương lĩnh để thảo luận trong Đảng)

c) Thư của Trung ương gửi cho các cấp đảng bộ (12-1930)

d) Nghị quyết Đại hội lần thứ nhất của Đảng (3-1935)

a

Câu hỏi số 8: Ai là Tổng Bí thư đầu tiên của Đảng?

a. Hồ Chí Minh b. Trần Văn Cung c.Trần Phú d. Lê Hồng Phong

c

Câu hỏi số 9: Trong cao trào dân chủ 1936-1939 Đảng chủ trương tập hợp những lực lượng nào nào?

a) Công nhân và nông dân.

b) Cả dân tộc Việt Nam.

c) Công nhân, nông dân, tiểu tư sản, tư sản, địa chủ.

d) Mọi lực lượng dân tộc và một bộ phận người Pháp ở Đông Dương.

d

Câu hỏi số 10: Hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng họp tháng 7-1936 chủ trương thành lập mặt trận nào?

a) Mặt trận dân chủ Đông Dương.

b) Mặt trận nhân dân phản đế Đông Dương.

c) Mặt trận dân tộc thống nhất phản đế Đông Dương.

d) Mặt trận phản đế đồng minh Đông Dương.

b

Câu hỏi số 11: Hội nghị Trung ương lần thứ 7 của Đảng họp tại Đình Bảng (Bắc Ninh) vào thời gian nào?

a. 11-1939 b. 11-1940 c. 5-1941 d. 4-1941

b

Câu hỏi số 12: Mặt trận Việt Nam độc lập đồng minh (Việt Minh) được thành lập năm nào?

a. 1940 b. 1941 c. 1942 d. 1943

b

Câu hỏi số 13: Hội nghị nào của Ban chấp hành Trung ương Đảng nhấn mạnh giải phóng dân tộc là nhiệm vụ bức thiết nhất

a) Hội nghị họp tháng 10-1930 b) Hội nghị họp tháng 11-1939

c) Hội nghị họp tháng 11-1940 d) Hội nghị họp tháng 5-1941

d

Câu hỏi số 14: Ban chấp hành Trung ương Đảng xác định chuẩn bị khởi nghĩa vũ trang là nhiệm vụ trung tâm tại Hội nghị nào?

a) Hội nghị họp tháng 10-1930 b) Hội nghị họp tháng 11-1939

c) Hội nghị họp tháng 11-1940 d) Hội nghị họp tháng 5-1941

d

Câu hỏi số 15: Ban chấp hành Trung ương Đảng chủ trương thành lập nước Việt Nam dân chủ cộng hoà tại Hội nghị nào?

a) Hội nghị họp tháng 10-1930 b) Hội nghị họp tháng 11-1939

c) Hội nghị họp tháng 11-1940 d) Hội nghị họp tháng 5-1941

d

Câu hỏi số 16: Hội nghị lần thứ Tám của Ban chấp hành Trung ương Đảng (5-1941) cử ai làm Tổng bí thư?

a) Nguyễn ái Quốc b) Võ Văn Tần c) Trường Chinh d) Lê Duẩn

c

Câu hỏi số 17: Tổng bộ Việt Minh ra chỉ thị “Sửa soạn khởi nghĩa” vào thời gian nào?

a. 5-1944 b. 3-1945 c. 8-1945 d. 6-1945

a

Câu hỏi số 18: Hội nghị toàn quốc của Đảng Cộng sản Đông Dương họp ở Tân Trào trong thời gian nào?

a. 15 – 19/8/1941 b. 13 – 15/8/1945 c. 15 – 19/8/1945

b

Câu hỏi số 19: Uỷ ban dân tộc giải phóng do ai làm chủ tịch?

a. Hồ Chí Minh b. Trường Chinh c. Phạm Văn Đồng d. Võ Nguyên Giáp

a

Câu hỏi số 20: Sau ngày tuyên bố độc lập Chính phủ lâm thời đã xác định các nhiệm vụ cấp bách cần giải quyết:

a. Chống ngoại xâm b. Chống ngoại xâm và nội phản

c. Diệt giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại xâm d. Cả ba phương án trên

c

Câu hỏi số 21: Phong trào mà Đảng đã vận động nhân dân chống nạn mù chữ diễn ra sau cách mạng tháng Tám -1945

a. Xây dựng nếp sống văn hoá mới b. Bình dân học vụ

c. Bài trừ các tệ nạn xã hội d. Xoá bỏ văn hoá thực dân nô dịch phản động

b

Câu hỏi số 22: Quốc hội đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hoà được bầu khi nào?

a. 4/1/1946 b. 5/1/1946 c. 6/1/1946 d. 7/1/1946

c

Câu hỏi số 23: Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam dân chủ cộng hoà được thông qua vào ngày tháng năm nào?

a. 9/11/1945 b. 10/10/1946 c. 9/11/1946 d. 9/11/1947

c

Câu hỏi số 24: Đại hội thống nhất Mặt trận Việt Minh và Liên Việt được tổ chức vào thời gian nào?

a. 3/1951 b. 2/1952 c. 3/1953 d. 1/1953

a

Câu hỏi số 25: Sau 16 năm lãnh đạo cách mạng Việt Nam, lần đầu tiên Đảng đã tuyên bố ra hoạt động công

khai và tiến hành. Đó là Đại hội lần thứ mấy?

a. Đại hội Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ nhất

b. Đại hội Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ hai

c. Đại hội Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ ba

d. Cả ba phương án đều sai

b

Câu hỏi số 26: Tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ hai, Đảng quyết định đổi tên thành?

a. Đảng Cộng sản Đông Dương b. Đảng Cộng sản Việt Nam

c. Hội nghiên cứu Chủ nghĩa Mác d. Đảng Lao Động Việt Nam

d

Câu hỏi số 27: Nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam được Đảng ta xác định tại Đại hội II là:

a. Chủ nghĩa Mác Lênin b. Tư tưởng Hồ Chí Minh

c. Truyền thống dân tộc d. Cả ba phương án trên

c

VỀ CHỦ TỊCH HỒ CHÍ MINH (20 câu hỏi)

Câu hỏi số 1: Từ năm 1905 đến 1909 Nguyễn Tất Thành đã học qua các trường học nào?

a. Trường tiểu học Pháp – bản xứ ở Vinh, tỉnh Nghệ An.

b. Trường tiểu học Pháp – Việt Đông Ba, tỉnh Thừa Thiên.

c. Trường Quốc học Huế.

d. Trường Quốc học Pháp – Việt.

a, b, c

Câu hỏi số 2: Tháng 6 năm 1925, Nguyễn Ái Quốc đã sáng lập ra một tờ báo với tên gọi thế nào?

a. Báo Cứu Quốc. b. Báo Tiền phong. c. Báo Thanh niên.

c

Câu hỏi số 3: Bạn có biết Bác Hồ sáng tác bài thơ sau đây ở đâu và trong thời điểm nào của cách mạng Việt Nam?

“Sáng ra bờ suối, tối vào hang

Cháo bẹ rau măng vẫn sẵn sàng

Bàn đá chông chênh dịch sử Đảng

Cuộc đời cách mạng thật là sang”

a. Tại Pác Bó, Cao Bằng khi cách mạng Tháng 8 chưa thành công.

b. Tại Tân Trào, Tuyên Quang trong 9 năm kháng chiến chống Pháp.

c. Tại Hà Nội, sau khi ta tiếp quản Thủ đô.

a

Câu hỏi số 4: “Một năm khởi đầu từ mùa xuân. Một đời khởi đầu từ tuổi trẻ. Tuổi trẻ là mùa xuân của xã hội”. Đoạn trích trên trong bài viết nào của Bác Hồ?

a. “Thư gửi học sinh nhân ngày khai trường “(1945)

b. “Lời kêu gọi đầu năm học mới” (1947).

c. “Lời kêu gọi ngày Tết” (1947).

d. “Thư gửi thanh niên và nhi đồng toàn quốc nhân dịp Tết sắp đến”(1946).

d

Câu hỏi số 5: Đoạn trích “Đồng bào Nam bộ là dân nước Việt Nam. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, song chân lý đó không bao giờ thay đổi” trong nội dung bài viết nào của Bác?

a. “Thư gửi đồng bào Nam bộ” năm 1946.

b. “Tuyên ngôn độc lập “năm 1945.

c. “Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến” năm 1946.

d. “Lời kêu gọi thanh niên Nam bộ “năm 1946.

a

Câu hỏi số 6: Lời dạy “Nhiệm vụ của thanh niên không phải là hỏi nước nhà đã cho mình những gì? Mà phải tự hỏi, mình đã làm gì cho nước nhà?” Bác đã nói ở đâu?

a. “Thư gửi thanh niên” năm 1947.

b. Lễ khai mạc trường Đại học nhân dân Việt Nam, ngày 19/1/1955.

c. Đại hội sinh viên Việt Nam lần thứ 2, ngày 7/5/1958.

b

Câu hỏi số 7: Từ khi trở về nước (1941) cho đến lúc qua đời (1969), Bác Hồ đã về thăm quê hương Nghệ An bao nhiêu lần?

a. 2 lần b. 3 lần c. 4 lần

a

Câu hỏi số 8: Bạn cho biết Bác viết bản Tuyên ngôn độc lập tại địa điểm nào sau đây?

a. Làng Vạn Phúc, tỉnh Hà Tây

b. Số nhà 48 phố Hàng Ngang, Hà Nội

c. Số nhà 90 phố Thợ Nhuộm, Hà Nội.

b

Câu hỏi số 9: Bạn hãy cho biết để hoàn thành bản Di chúc, Bác Hồ đã viết và bổ sung mấy lần?

a. 2 lần b. 3 lần c. 4 lần

c

Câu hỏi số 10: Bác Hồ đã gửi thư và căn dặn thiếu nhi Việt Nam Năm điều vào thời gian nào?

a. Tại Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ III, ngày 24-3-1961

b. Kỷ niệm 15 năm ngày thành lập Đội TNTP, ngày 15-5-1956

c. Dịp kỷ niệm 20 năm ngày thành lập Đội TNTP, ngày 14-5-1961

c

Câu hỏi số 11: “Hỡi Đông Dương đáng thương hại, người sẽ chết mất, nếu đám thanh niên già cỗi của người không sớm hồi sinh”. Nội dung trên được trích từ tác phẩm nào của Nguyễn Ái Quốc?

a. Nhật ký chìm tàu 130. b. “Thư gửi thanh niên An Nam” năm 1925.

b

Câu hỏi số 12: Bạn cho biết, từ tháng 9/1910 đến tháng 2/1911, thầy giáo Nguyễn Tất Thành được phân công dạy những môn học gì tại trường Dục Thanh (trường giáo dục thanh niên) – thị xã Phan Thiết?

a. Toán. b. Sử, Địa.

c. Chữ Hán, chữ quốc ngữ và phụ trách thể dục buổi sáng.

c

Câu hỏi số 13: Lần đầu tiên Nguyễn Ái Quốc dịch và phổ biến bài Quốc tế ca theo thể loại nào?

a. Văn vần. b. Nhạc hành khúc. c. Thơ lục bát.

c

Câu hỏi số 14: Câu nói “Dù màu da có khác nhau, trên đời này chỉ có hai giống người: giống người bóc lột và giống người bị bóc lột. Mà cũng chỉ có một mối tình hữu ái là thật mà thôi: tình hữu ái vô sản” được Chủ tịch Hồ Chí Minh viết trong tác phẩm nào?

a. Nhật ký trong tù b. Đoàn kết giai cấp

c. Con người biết mùi hun khói d. Đông Dương và Triều Tiên

b

Câu hỏi số 15: Bạn hãy cho biết đoạn thơ sau đây:

“Nay ở trong thơ nên có thép

Nhà thơ cũng phải biết xung phong” ở trong bài thơ nào của Bác?

a. Ngắm trăng b. Đến Quế Lâm

c. Cảm tưởng đọc Thiên gia thi d. Đăng sơn

c

Câu hỏi số 16: Trong cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh hai lần bị cầm tù, bạn hãy cho biết lần thứ nhất khi Người bị đế quốc Anh bắt giam trái phép tại Hồng Kông vào ngày, tháng, năm, nào?

a. 6/6/1931. b. 27/1/1933 c. 9/9/1931 d. 28/7/1931

a

Câu hỏi số 17: Cuộc đi thăm chính thức đầu tiên với tư cách là nguyên thủ nước Việt Nam độc lập của Bác Hồ tới quốc gia nào?

a. Trung Quốc b. Liên Xô c. Pháp d. Mông Cổ

c

Câu hỏi số 18: Hình ảnh lá cờ Tổ quốc Việt Nam xuất hiện trong bài thơ nào của Bác?

a. Cảnh khuya b. Học đánh cờ c. Không ngủ được d. Mới ra tù tập leo núi

c

Câu hỏi số 19: Bạn hãy cho biết vào thời gian sau đây nào Đoàn ta được vinh dự mang tên “Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh”

a. 2/1970 b. 5/1975 c. 12/1976 d. 01/1976

c

Câu hỏi số 20: Bạn hãy cho biết tại kỳ họp lần thứ mấy của Unessco đã thông qua Nghị quyết tôn vinh Chủ tịch Hồ Chí Minh là Anh hùng giải phóng dân tộc Việt Nam, nhà văn hóa kiệt xuất và quyết định kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Người trên phạm vi toàn thế giới?

a. Tại kỳ họp lần thứ 18 b. Tại kỳ họp lần thứ 22

c. Tại kỳ họp lần thứ 24 d. Tại kỳ họp lần thứ 25.

c

VỀ LUẬT GIÁO DỤC NĂM 2005 (10 câu hỏi)

Câu hỏi số 1: Luật giáo dục 2005 được Quốc hội khóa XI kỳ họp thứ 7 thông qua ngày tháng năm nào? Có hiệu lực thi hành từ ngày nào?

a) Thông qua ngày 14/01/2005 – Hiệu lực thi hành từ 01/01/2006

b

b) Thông qua ngày 14/06/2005 – Hiệu lực thi hành từ 01/01/2006

d) Thông qua ngày 16/04/2005 – Hiệu lực thi hành từ 01/01/2006

Câu hỏi số 2: Mục tiêu của phát triển giáo dục là gì?

a) Nâng cao dân trí, đào tạo nhân lực, bồi dưỡng nhân tài

a

b) Phát triển kinh tế xã hội, tiến bộ KHCN, củng cố quốc phòng an ninh.

c) Chuẩn hóa, hiện đại hóa, xã hội hóa.

d) Mở rộng qui mô trên cơ sở bảo đảm chất lượng và hiệu quả; kết hợp giữa đào tạo và sử dụng.

Câu hỏi số 3: Nêu trách nhiệm của cán bộ quản lý giáo dục?

a) Không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trách nhiệm cá nhân.

b

b) Tổ chức, quản lý, điều hành các hoạt động giáo dục.

c) Không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ cá nhân.

Câu hỏi số 4: Kiểm định chất lượng giáo dục là biện pháp chủ yếu nhằm để làm gì?

a) Xác định và điều chỉnh mục tiêu, chương trình nội dung, kế hoạch giáo dục.

d

b) Xác định mức độ thực hiện mục tiêu chương trình, nội dung giáo dục đối với nhà trường.

c) Xác định mức độ thực hiện mục tiêu, chương trình, nội dung giáo dục đối với nhà trường để có biện pháp điều chỉnh phù hợp.

d) Xác định mức độ thực hiện mục tiêu, chương trình nội dung giáo dục đối với nhà trường và cơ sở giáo dục khác.

Câu hỏi số 5: Cho biết thẩm quyền quy định những trường hợp học sinh học vượt lớp, học lưu ban?

a) Hiệu trưởng b) Trưởng phòng GD Quận, Huyện

c

c) Giám đốc sở GD-ĐT d) Bộ trưởng Bộ GD-ĐT

Câu hỏi số 6: Cơ sở giáo dục phổ thông bao gồm những bậc học, cấp học nào?

a) Tiểu học, THCS, THPT

d

b) Tiểu học, THCS, THPT, trung tâm kỹ thuật tổng hợp, hướng nghiệp

c) Tiểu học, THCS, THPT, trường phổ thông có nhiều cấp học.

d) Tiểu học, THCS, THPT, trường PT có nhiều cấp học, trung tâm kỹ thuật tổng hợp, hướng nghiệp

Câu hỏi số 7: Nguyên lý giáo dục là:

a) Học đi đôi với hành, giáo dục kết hợp với lao động sản xuất, lý luận với thực tiễn, nhà trường kết hợp với gia đình và xã hội.

c

b) Học đi đôi với hành, giáo dục kết hợp với lao động sản xuất, lý luận gắn liền với thực tiễn, nhà trường gắn liền với gia đình và xã hội.

c) Học đi đôi với hành, giáo dục kết hợp với lao động sản xuất, lý luận gắn liền với thực tiễn, giáo dục nhà trường kết hợp với giáo dục gia đình và giáo dục xã hội.

Câu hỏi số 8: Hội đồng tư vấn trong nhà trường do ai thành lập?

a) Công đoàn thành lập. b) Hội cha mẹ HS thành lập.

c

c) Hiệu trưởng thành lập. d) Điều lệ nhà trường quy định.

Câu hỏi số 9: Luật Giáo dục quy định các hành vi nào nhà giáo không được làm?

a) Ép buộc học sinh học thêm để thu tiền. b) Gian lận

a

c) Quan hệ không trong sáng với phụ huynh d) Làm ca sỹ, diễn viên.

học sinh

Câu hỏi số 10: Cơ quan thanh tra giáo dục gồm những cấp nào?

a) Thanh tra phòng giáo dục b) Thanh tra Sở GD-ĐT

d

c) Thanh tra Bộ GD và ĐT. d) b và c đúng.

Tài liệu vẫn còn, mời các bạn tải về để xem tiếp


Bộ câu hỏi ôn thi Giáo viên làm Tổng phụ trách Đội giỏi năm 2017 (Có đáp án)

Đăng bởi: THPT Vạn Tường

Chuyên mục: Tài liệu dành cho giáo viên

Ngày cập nhật: 2023-03-11 14:45:34

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Mục lục