Tài liệu dành cho Giáo viên

Bản cam kết trách nhiệm giữa Ban giám hiệu và Ban Chấp hành Công đoàn

Bản cam kết trách nhiệm giữa Ban giám hiệu và Ban Chấp hành Công đoàn

Bản cam kết trách nhiệm giữa Ban giám hiệu và Ban Chấp hành Công đoàn là mẫu bản cam kết được ký vào đầu năm học. Nhằm đưa ra chi tiết về trách nhiệm của Ban giám hiệu và trách nhiệm của Công đoàn về thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ trong năm học mới. Sau đây là nội dung chi tiết, mời bạn đọc cùng tham khảo.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc
—–o0o———

BẢN CAM KẾT TRÁCH NHIỆM
GIỮA BAN GIÁM HIỆU VÀ BAN CHẤP HÀNH CÔNG ĐOÀN
TRƯỜNG …………………………………………………….
NĂM HỌC ….. – …..

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học ….. – ….., phấn đấu đạt các danh hiệu thi đua. Hôm nay, ngày ….. tháng ….. năm ….. BCH Công đoàn và BGH nhà trường nhất trí ký cam kết trách nhiệm giữa BGH Và BCH Công Đoàn thực hiện tốt các nội dung sau:

Bạn đang xem: Bản cam kết trách nhiệm giữa Ban giám hiệu và Ban Chấp hành Công đoàn

I. Trách nhiệm của Ban giám hiệu:

– Phát huy và giữ vững vai trò của nhà trường trong quản lý giáo dục. Phổ biến công khai kịp thời các chế độ chính sách mới ban hành, thực hiện tốt các chế độ hiện hành.

– Tạo điều kiện để BCH Công đoàn tham gia các nội dung có liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của CBGV-NV; Cử đại diện của BCH Công đoàn tham gia các hội đồng thi đua, khen thưởng, phân phối quỹ phúc lợi, kỷ luật, tuyển dụng và các hội đồng khác có liên quan đến nghĩa vụ và quyền lợi CBGV-NV; được tham gia góp ý quy chế chi tiêu nội bộ, tham gia góp ý đề bạt cán bộ dự nguồn, quản lý, tham gia các hội đồng khác.

– Tổ chức học tập phổ biến kịp thời các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo vững vàng về chuyên môn, tâm huyết với nghề nghiệp. Tổ chức tập huấn BD soạn giáo án vi tính, giáo án điện tử, sử dụng đèn chiếu Projector, tập huấn viết SKKN. Bồi dưỡng chuyên môn qua sinh hoạt chuyên môn tổ, cấp trường.

– Nắm vững chuyên môn của cán bộ giáo viên, nhân viên để phân công nhiệm vụ cho phù hợp. Đề ra kế hoạch năm học sát thực tế, có nhiều biện pháp chỉ đạo thường xuyên và kịp thời;

– Xây dựng nề nếp làm việc khoa học. Đôn đốc khen thưởng kịp thời sau mỗi đợi thi đua;

– Tạo mọi điều kiện về cơ sở vật chất, kinh phí cho cán bộ giáo viên, nhân viên, các tổ nhóm chuyên môn, các đoàn thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao;

– Thực hiện tốt dân chủ hoá, công khai, công bằng, hợp lý trong nhà trường;

– Có kế hoạch chỉ đạo cụ thể, đôn đốc, nhắc nhở, động viên anh chị em kịp thời khi phân công nhiệm vụ;

– Thực hiện đổi mới và ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý;

– Xây dựng tập thể cán bộ giáo viên, nhân viên thành một khối đoàn kết nhất trí hết lòng vì sự nghiệp giáo dục học sinh.

– Phối hợp với BCH Công đoàn tổ chức tốt lễ kỉ niệm các ngày lễ lớn; và các cuộc vận động lớn như: Tiếp tục thực hiện 3 cuộc vận động: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”,”Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, học tập và sáng tạo”, “Dân chủ, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”,

– Tạo điều kiện để BCH Công đoàn tham gia quy chế dân chủ, thu chi nội bộ, xây dựng đơn vị có đời sống văn hoá tốt, nội quy cơ quan.

– Trực tiếp chỉ đạo ban “Vì sự tiến bộ phụ nữ” hoạt động đúng quy định, đạt kết quả. Luôn quan tâm lãnh đạo ban nữ công nhà trường hoạt động có hiệu quả.

– Tạo điều kiện để BCH Công đoàn tham gia khi đề bạt cán bộ quản lí, bố trí đội ngũ. Cử đại diện BCH Công đoàn tham gia đóng góp ý kiến và cùng quán triệt nhiệm vụ của ngành, của đơn vị và hoạt động Công đoàn.

– Tạo điều kiện để BCH Công đoàn tổ chức góp ý xây dựng Đảng, thực hiện điều lệ Công đoàn Việt Nam, quy chế hoạt động của BCH Công đoàn.

– Tạo điều kiện cung cấp, trang bị phương tiện làm việc BCH Công đoàn và thực hiện đúng các chế độ chính sách cho cán bộ Công đoàn.

– Phối hợp cùng BCH Công đoàn chuẩn bị nội dung và tổ chức tốt các cuộc họp liên tịch giữa BGH và BCH Công đoàn hàng tháng.

II. Trách nhiệm của BCH Công đoàn:

– Nắm được mọi chủ trương, chính sách của Đảng, các quy định của ngành đối với CBGV-NV, đặc biệt là chính sách ưu đãi của nhà nước đối với CB,GV,NV công tác tại đơn vị mình nhằm giúp đoàn viên biết được về quyền lợi và nghĩa vụ của mình; Thường xuyên chỉ đạo ban TTND tổ chức giám sát việc thực hiện chế độ chính sách và các nội dung khác có liên quan đến quyền và lợi ích của CBGV-NV.

– Vận động CBGV-NV tiếp tục học nâng chuẩn, tự hoc, tự bồi dưỡng về ứng dụng CNTT, học chính trị, chuyên môn nghiệp vụ; khen thưởng CBGV-NV có thành tích xuất sắc trong phong trào tự học.

– Vận động 100% CBGV-NV hưởng ứng và tích cực tham gia các hoạt động chào mừng các ngày lễ lớn.

– Nắm vững các chỉ tiêu, kế hoạch, biện pháp của nhà trường đề ra;

– Động viên đoàn viên phát huy quyền dân chủ, phát huy tinh thần trách nhiệm hoàn thành tốt công việc được giao;

– Lắng nghe ý kiến, tâm tư nguyện vọng của các đoàn viên để cùng BGH bàn bạc giải quyết, tạo điều kiện cho đoàn viên yên tâm công tác;

– Kiến nghị và thực hiện đầy đủ chính sách cũng như quyền lợi chính trị và kinh tế của đoàn viên;

– Tạo điều kiện để mỗi đoàn viên phát huy quyền làm chủ, thực hiện dân chủ hoá trong trường học và giáo dục học sinh;

– Phát động phong trào thi đua hai tốt ” Dạy tốt- học tốt” và không ngừng đổi mới PP dạy học nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho HS; Vận động đòan viên viết SKKN tại trường và áp dụng thành công SKKN, tổ chức nhân điển hình tiên tiến, nêu gương tốt để cùng nhau học tập.

– BCH Công đoàn luôn vận động CBGV- NV thực hiện tốt các cuộc vận động: “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh”,”Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, học tập và sáng tạo”, “Dân chủ, kỷ cương, tình thương, trách nhiệm” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”,

– BCH Công đoàn tổ chức đối thoại giữa BCH Công đoàn với thủ trưởng đúng quy định của cấp trên để giải quyết những vướng mắc mà ý kiến đoàn viên đã đề nghị. Cùng với BGH tổ chức hội nghị CBCCVC đúng hướng dẫn.

– Vận động tốt CBGV-NV đóng góp các khoản đạt chỉ tiêu do cấp trên đề ra.

– Củng cố ban nữ công, tổ nữ công, câu lạc bộ gia đình hạnh phúc, câu lạc bộ không sinh con thứ 3; chỉ đạo ban nữ công không ngừng nâng cao năng lực hoạt động. Tổ chức bồi dưỡng thêm kiến thức cán bộ nữ công để nâng cao năng lực hoạt động.

– Giới thiệu đoàn viên xuất sắc cho Đảng xét cho học cảm tình Đảng và kết nạp Đảng.

– Tổ chức thực hiện tốt điều lệ công đoàn Việt Nam, quy chế hoạt động BCH Công đoàn.

– Chuẩn bị tốt nội dung và cùng Hiệu trưởng tổ chức họp liên tịch hàng tháng. Tranh thủ ý kiến chỉ đạo của cấp ủy chi bộ Đảng nhà trường và Hiệu trưởng về những chủ trương lớn của đơn vị và đóng góp ý kiến cho hoạt động Công đoàn.

Trên đây, là những điều cam kết trách nhiệm giữa BGH và BCH Công đoàn trường ……………………… Để thực hiện tốt các nội dung cam kết trên, chúng tôi kêu gọi toàn thể các đồng chí cán bộ, giáo viên, nhân viên nâng cao tinh thần trách nhiệm, phát huy quyền làm chủ chính mình, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học ….. – ….. do BGH đề ra./.

…….., ngày ….. tháng ….. năm ……...
T/M BCH CÔNG ĐOÀN
Chủ tịch Công Đoàn
T/M BAN GIÁM HIỆU
Hiệu Trưởng


Bản cam kết trách nhiệm giữa Ban giám hiệu và Ban Chấp hành Công đoàn

Đăng bởi: THPT Vạn Tường

Chuyên mục: Tài liệu dành cho giáo viên

Ngày cập nhật: 2023-03-05 07:47:18

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Mục lục