Tài liệu dành cho Giáo viên

60 đề thi tuyển viên chức ngành giáo viên THCS –

60 đề thi tuyển viên chức ngành giáo viên THCS

Nhằm mang đến cho quý thầy cô có thêm nhiều tài liệu ôn tập thi tuyển viên chức giáo viên, THPT Vạn Tường xin giới thiệu đến các bạn tài liệu 60 đề thi tuyển viên chức ngành giáo viên THCS.

60 đề thi tuyển viên chức ngành giáo viên THCS là tài liệu cực kì hữu ích, hy vọng các thầy cô sẽ có thêm kiến thức cơ bản để tham gia phỏng vấn thi chuyển chính thức đạt hiệu quả cao. Sau đây là nội dung chi tiết, mời các bạn cùng tham khảo và tải tài liệu tại đây.

60 đề thi tuyển viên chức ngành giáo viên THCS

ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 01
CHỨC DANH: Giáo viên Trung học cơ sở

Bạn đang xem: 60 đề thi tuyển viên chức ngành giáo viên THCS –

Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết những việc viên chức không được làm được quy định tại Luật Viên chức ngày 15/11/2010 ? (40 điểm)

Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy trình bày nhiệm vụ của giáo viên bộ môn được quy định tại Thông tư 12/2011/TT- BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học?(30 điểm)

Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy cho biết những tiêu chí của tiêu chuẩn 3 được quy định tại Thông tư số 30/2009/TT-BGDĐT ngày 22/10/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở, giáo viên trung học phổ thông ? (30 điểm)

Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu

ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 02
CHỨC DANH: Giáo viên Trung học cơ sở

Câu hỏi 1: Theo quy định tại Luật Viên chức ngày 15/11/2010, anh (hoặc chị) hãy trình bày nội dung đánh giá viên chức ? (40 điểm)

Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy cho biết các hành vi giáo viên không được làm được quy định tại Thông tư 12/2011/TT- BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học?(30 điểm)

Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy cho biết những tiêu chí của tiêu chuẩn 4 được quy định tại Thông tư số 30/2009/TT-BGDĐT ngày 22/10/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở, giáo viên trung học phổ thông ? (30 điểm)

Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu

ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 03
CHỨC DANH: Giáo viên Trung học cơ sở

Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết các trường hợp viên chức bị xử lý kỷ luật khi có hành vi vi phạm pháp luật được quy định tại Nghị định số 27/2012/NĐ-CP ngày 06/4/2012 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức? (40 điểm)

Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy trình bày nhiệm vụ của học sinh được quy định tại Thông tư 12/2011/TT- BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học? (30 điểm)

Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy trình bày phương pháp đánh giá, xếp loại giáo viên được quy định tại Thông tư số 30/2009/TT-BGDĐT ngày 22/10/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở, giáo viên trung học phổ thông? (30 điểm) Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu

ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 04
CHỨC DANH: Giáo viên Trung học cơ sở

Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết điều kiện đăng ký dự tuyển viên chức được quy định tại Luật Viên chức ngày 15/11/2010 ? (40 điểm)

Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy trình bày nhiệm vụ và quyền hạn của trường trung học được quy định tại Thông tư 12/2011/TT- BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học? (30 điểm)

Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy trình bày các tiêu chí của tiêu chuẩn 1 được quy định tại Thông tư số 30/2009/TT-BGDĐT ngày 22/10/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở, giáo viên trung học phổ thông ? (30 điểm)

Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu

ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 05
CHỨC DANH: Giáo viên Trung học cơ sở

Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết các quy định trong giao tiếp hành chính được ban hành kèm theo Quyết định số 03/2007/QĐ-BNV ngày 26/02/2007 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong bộ máy chính quyền địa phương ? (40 điểm)

Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy trình bày quyền của học sinh được quy định tại Thông tư 12/2011/TT- BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học ? (30 điểm)

Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy trình bày mục đích ban hành quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học được quy định tại Thông tư số 30/2009/TTBGDĐT ngày 22/10/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở, giáo viên trung học phổ thông? (30 điểm)

Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu

ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 06
CHỨC DANH: Giáo viên Trung học cơ sở

Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết hình thức kỷ luật khiển trách áp dụng đối với viên chức có hành vi vi phạm pháp luật nào được quy định tại Nghị định số 27/2012/NĐ-CP ngày 06/4/2012 của Chính phủ quy định về xử lý kỷ luật viên chức và trách nhiệm bồi thường, hoàn trả của viên chức ? (40 điểm)

Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy trình bày các hành vi học sinh không được làm được quy định tại Thông tư 12/2011/TT- BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học? (30 điểm)

Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy trình bày các tiêu chí của tiêu chuẩn 5, tiêu chuẩn 6 được quy định tại Thông tư số 30/2009/TT-BGDĐT ngày 22/10/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở, giáo viên trung học phổ thông?(30 điểm)

Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu

ĐỀ PHỎNG VẤN SỐ: 07
CHỨC DANH: Giáo viên Trung học cơ sở

Câu hỏi 1: Anh (hoặc chị) hãy cho biết nghĩa vụ của viên chức trong hoạt động nghề nghiệp được quy định tại Luật Viên chức ngày 15/11/2010 ? (40 điểm).

Câu hỏi 2: Anh (hoặc chị) hãy nêu nhiệm vụ và quyền hạn của trường trung học được quy định tại Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Điều lê ̣ trường trung ho ̣c cơ sở , trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học (30 điểm)

Câu hỏi 3: Anh (hoặc chị) hãy cho biết phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống của giáo viên trung học quy định tại Thông tư số 30/2009/TT-BGDĐT ngày 22/10/2009 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định Chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học cơ sở, giáo viên trung học phổ thông ? ( 30 điểm)

Lưu ý: Thí sinh không được sử dụng tài liệu.

……..

Mời các bạn tải file tài liệu để xem thêm nội dung chi tiết


60 đề thi tuyển viên chức ngành giáo viên THCS

Đăng bởi: THPT Vạn Tường

Chuyên mục: Tài liệu dành cho giáo viên

Ngày cập nhật: 2023-03-05 08:31:23

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Mục lục