https://banhangdakenh.vn/ https://banhangdakenh.vn/dich-vu-shopee/
Dai hoi dang bo
HT theo HCM

Báo cáo công tác tháng 11 và kế hoạch tháng 12

Thứ ba - 26/11/2019 05:04
SỞ GD VÀ ĐT QUẢNG NGÃI
TRƯỜNG THPT VẠN TƯỜNG
Số:         /BC-VT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Bình Sơn, ngày 20 tháng 11 năm 2019
BÁO CÁO
Về việc thực hiện nhiệm vụ tháng 11/2019 và kế hoạch tháng 12/2019
 
Thực hiện Quyết định số 1344/QĐ-SGDĐT ngày 11/9/2019 của Sở GDĐT Quảng Ngãi về việc phê duyệt kế hoạch công tác năm học 2019 - 2020, nay Trường THPT Vạn Tường xin báo cáo kết quả hoạt động tháng 11/2019 và kế hoạch tháng 12/2019 gồm một số nội dung như sau:
1. Tình hình chung:
a. Tình hình cán bộ, giáo viên, nhân viên:
Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên của Trường tính đến ngày 15/11/2019 là 97 người. Trong đó:
 • Biên chế và hợp đồng không thời hạn là 95 người.
 • Hợp đồng có thời hạn là 02 người.
b. Tình hình học sinh (không giảm so với tháng 10):
Tổng số học sinh toàn Trường tính đến ngày 15/11/2019 là 1.441 em (817 nữ).
Trong đó:
 • Cấp THCS: 177 em (90 nữ);Cấp THPT: 1.264 em (727 nữ);
2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ cuối tháng 10/2019 đầu tháng 11/2019
- Quán triệt trong cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp, các ngành về việc thực hiện nhiệm vụ của đơn vị. Đặc biệt là tất cả các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2019 – 2020 của các phòng chức năng về từng lĩnh vực công tác trong năm học.
- Phối hợp Công đoàn triển khai thực hiện Kế hoạch số 871/KH-BGDĐT ngày 20/8/2019 của Bộ GDĐT về Kế hoạch triển khai phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” trong ngành Giáo dục giai đoạn 2019 – 2025 tại đơn vị;
- Triển khai thực hiện các hoạt động chuyên môn như:
 • Rà soát việc thực hiện chương trình;
 • Tiếp tục tổ chức dạy học theo chủ đề, đổi mới PPDH, BD HSG…;
 • Thao giảng, dự giờ, SHCM theo hướng nghiên cứu bài học;
 • Tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi, dạy nghề phổ thông cho khối 11;
 • Kiểm tra hồ sơ chuyên môn; Kiểm tra cột điểm trên sổ điểm điện tử;
 • Tổ chức kiểm tra chung theo kế hoạch;
- Thực hiện nghiêm chỉ đạo của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 1567/SGDĐT-GDTrH ngày 10/10/2019 và mới đây là Công văn số 1610/SGDĐT-GDTrH ngày 18/10/2019 về việc hướng dẫn dạy 02 buổi/ ngày đối với các trường trung học;
- Tăng cường các biện pháp bảo đảm ATGT, VSATTP, tai nạn thương tích; phòng, chống bạo lực học đường;
- Hoàn thành các khoản thu đầu năm theo quy định;
- Phát động phong trào thi đua chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 và cùng với Công đoàn, Đoàn thanh niên và Ban đại diện cha mẹ học sinh tổ chức buổi Gặp mặt các thế hệ Nhà giáo, Lãnh đạo các cơ quan, ban ngành và Thầy, Cô giáo nhân kỷ niệm 37 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 theo đúng tinh thần chỉ đạo của Ngành;
- Tuyên truyền hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam; Tháng hành động vì Bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019...;
- Tuyên truyền Thông điệp hưởng ứng “Ngày thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông” năm 2019 tại buổi chào cờ sáng thứ Hai (18/11);
- Triển khai thực hiện kiểm tra nội bộ trường học theo Kế hoạch;
- Đoàn, Đội triển khai các hoạt động theo kế hoạch;
- Tăng cường công tác vệ sinh, lao động để tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp.
- Triển khai mua sắm, sửa chữa và cải tạo cơ sở vật chất phục vụ nhu cầu dạy, học, sinh hoạt của giáo viên, học sinh.
- Tăng cường sử dụng và quản lý có hiệu quả đồ dùng, trang thiết bị dạy học. Chú ý có kế hoạch thanh lý, tiêu hủy các đồ dùng, thiết bị, hóa chất hết hạn hoặc hư hỏng.
- Sử dụng tiết kiệm điện, nước; tăng cường phòng chống cháy, trộm cắp, phá hoại tài sản nhà trường…
- Đã kịp thời thông báo và nhắc nhở CB, GV, NV và HS nghỉ học và tích cực, chủ động triển khai các công tác của BCĐ phòng, chống thiên tai trong 02 đợt ảnh hưởng của cơn bão số 5 và số 6.
- Sơ kết công tác thi đua tháng 11;
- Kêu gọi đóng góp ủng hộ em Lê Hiếu Hiển, học sinh lớp 12C1 bị bệnh hiểm nghèo từ học sinh, thầy, cô giáo và các tổ chức, cá nhân khác.
- Thực hiện lịch tiếp công dân định kỳ của Hiệu trưởng theo Quy chế và báo cáo kết quả tiếp công dân tháng 11 đúng quy định;
- Tổ chức thành công Hội nghị ký kết giao ước thi đua của Cụm thi đua số IV.
- Các cá nhân và bộ phận được giao nhiệm vụ đã báo cáo đầy đủ, chính xác, kịp thời theo yêu cầu của các cấp, các ngành.
3. Kế hoạch công tác chủ yếu cuối tháng 11/2019 và đầu tháng 12/2019
- Tiếp tục quán triệt trong cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp, các ngành về việc thực hiện nhiệm vụ của đơn vị. Đặc biệt là các văn bản liên quan đến kiểm tra học kỳ I và văn bản hướng dẫn kết thúc năm tài chính 2019, triển khai năm tài chính 2020….
- Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các hoạt động chuyên môn sau đây:
 • Rà soát việc thực hiện chương trình;
 • Kiểm tra hồ sơ chuyên môn;
 • Kiểm tra cột điểm trên sổ điểm điện tử, hoàn thành các cột điểm kiểm tra theo quy định;;
 • Chuẩn bị đề cương cho kiểm tra HK I;
 • Tổ chức kiểm tra HK I (theo hướng dẫn của Sở);
 • Tham gia Hội thi chọn học sinh Giỏi cấp Tỉnh lớp 12 (ngày 05-06/12);
- Đánh giá, phân loại công chức, viên chức năm 2019.
- Lập Dự toán thu, chi NSNN năm 2020 khi có quyết định phân bổ kinh phí năm 2020 của Ngành;
- Sửa đổi, bổ sung một số nội dung trong Quy chế chi tiêu nội bộ để tổ chức thực hiện từ năm 2020;
- Tăng cường sử dụng và quản lý có hiệu quả đồ dùng, trang thiết bị dạy học. Chú ý có kế hoạch thanh lý, tiêu hủy các đồ dùng, thiết bị, hóa chất hết hạn hoặc hư hỏng.
- Tăng cường công tác vệ sinh, lao động để tạo cảnh quan xanh, sạch, đẹp.
- Phun thuốc diệt muỗi phòng chống dịch bệnh; tuyên truyền VSATTP;
- Sử dụng tiết kiệm điện, nước; tăng cường phòng chống cháy, trộm cắp, phá hoại tài sản nhà trường…
- Lưu ý, nhắc nhở CB, GV, NV và HS khi tham gia giao thông, phòng tránh tai nạn, đuối nước… trong mùa mưa, bão, lũ.
- Đoàn, Đội tiếp tục triển khai các phong trào, các hội thi theo kế hoạch.
- Ban hành Quy chế hoạt động Cổng thông tin điện tử và kiện toàn Ban Biên tập, Tổ quản trị để khai thác Cổng thông tin điện tử của đơn vị hiệu quả, đúng chức năng;
- Triển khai thực hiện kiểm tra nội bộ trường học theo Kế hoạch;
- Sơ kết công tác thi đua tháng 12;
- Thực hiện lịch tiếp công dân định kỳ của Hiệu trưởng theo Quy chế và báo cáo kết quả tiếp công dân tháng 12 đúng quy định;
- Báo cáo chính quyền các địa phương có học sinh đang học tại trường về việc cùng phối hợp phòng ngừa và xử lý bạo lực học đường (nếu có liên quan đến học sinh của địa phương).
- Các cá nhân và bộ phận được giao nhiệm vụ có trách nhiệm báo cáo đầy đủ, chính xác, kịp thời theo yêu cầu của các cấp, các ngành.
4. Đề xuất, kiến nghị: Không.
 
Trên đây là một số nội dung báo cáo của Trường THPT Vạn Tường về kết quả hoạt động tháng 11/2019 và kế hoạch tháng 12/2019. Trường xin kính báo và rất mong nhận được ý kiến chỉ đạo của Sở GD và ĐT để Trường thực hiện tốt nhiệm vụ được giao.
Trân trọng cảm ơn./.
 
Nơi nhận:
- Sở GDĐT (Văn phòng);
- HT, PHT (để theo dõi và chỉ đạo Th/h);
- BCH CĐ, BCH Đoàn, TPT Đội (Ph/h);
- Lưu: VT, nmh.
KT. HIỆU TRƯỞNG
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
 
Nguyễn Minh Hoàng
CBQL: 02 người; GV: 91 người (nhận 02 giáo viên mới tuyển dụng – môn Ngữ văn); Nhân viên: 02 người.
02 Bảo vệ;
Không giảm so với đầu năm;
Chia làm 06 lớp: 01 lớp 6 (44 em); 02 lớp 7 (53 em); 01 lớp 8 (28 em) và 02 lớp 9 (52 em);
Chia làm 32 lớp: 10 lớp 10 (423 em); 11 lớp 11 (418 em) và 11 lớp 12 (423 em).
Thể dục giữa giờ, phát thanh học đường; viết cảm nghĩ về thầy, cô và mái trường; thi giọng hát hay; thi cầu lông; Sinh hoạt các Câu lạc bộ...
Tích cực hưởng ứng phong trào “Phòng, chống rác thải nhựa trong nhà trường” và tiếp tục triển khai mô hình phân loại rác và thu gom vỏ chai nhựa;
Số tiền quyên góp đến thời điểm này (20/11) là 49.300.000 đồng.
Ngày thứ 5, tuần thứ hai tháng 11 (ngày 14/11).
Tổ chức ngày 08/11/2019, và cũng đã hoàn thiện hồ sơ, thủ tục gửi về Thường trực HĐ TĐ-KT ngành.
Ngày thứ 5, tuần thứ hai tháng 12 (tức ngày 11/12).
Thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Sở GDĐT tại Công văn số 1534/SGDĐT-VP ngày 07/10/2019 về việc chấn chỉnh công tác soạn thảo văn bản hành chính.

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Tin mới nhất
Giới thiệu

TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ

Trường THPT Vạn Tường được thành lập từ năm 1982, trên mảnh đất giàu truyền thống cách mạng của khu đông huyện Bình Sơn đó là xã Bình Phú. Dưới mái trường mang tên địa danh lịch sử, thầy và trò trường THPT Vạn Tường không ngừng nổ lực dạy và học để gặt hái những thành quả cao nhất. Cùng với nhiệm...

LIÊN KẾT WEB
Cuộc thi giọng hát hay cấp trường
Thăm dò ý kiến

Bạn truy cập trang Web để làm gi?

THỐNG KÊ LƯỢT TRUY CẬP
 • Đang truy cập32
 • Máy chủ tìm kiếm1
 • Khách viếng thăm31
 • Hôm nay4,125
 • Tháng hiện tại130,810
 • Tổng lượt truy cập7,005,018
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây