https://banhangdakenh.vn/ https://banhangdakenh.vn/dich-vu-shopee/

Quy chế tiếp công dân

Thứ ba - 24/09/2019 19:38
SỞ GDĐT QUẢNG NGÃI
TRƯỜNG THPT VẠN TƯỜNG
Số:        /QĐ-VT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Bình Sơn, ngày 24 tháng 9 năm 2019
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc ban hành Nội quy tiếp công dân
----------
HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT VẠN TƯỜNG
Căn cứ Luật Tiếp công dân số 42/2013/QH13 ngày 25 tháng  11 năm 2013;
Căn cứ Nghị định số 64/2014/NĐ-CP ngày 26 tháng 06 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều Luật tiếp công dân;
Căn cứ Thông tư số 06/2014/TT-TTCP ngày 31 tháng 10 năm 2014 của Thanh tra Chính phủ quy định Quy trình tiếp công dân;
Căn cứ Thông tư số 12/2011/TT-BGDĐT ngày 28/3/2011 của Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành kèm theo Điều lệ Trường Trung học cơ sở, Trường Trung học phổ thông và Trường phổ thông có nhiều cấp học;
Xét đề nghị của Tổ trưởng tổ Văn phòng,
 
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Nội quy tiếp công dân của Trường THPT Vạn Tường, tỉnh Quảng Ngãi.
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 10 năm 2019.
Mọi quy định trái với Quyết định này đều được bãi bỏ.
Điều 3. Các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Sở GDĐT (Thanh tra);
- Chi bộ Trường;
- BCH Công đoàn, BCH Đoàn trường;
- Các tổ chuyên môn, văn phòng;
- Ban đại diện CMHS;
- Website Trường THPT Vạn Tường;
- Lưu VT.
HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
Ngô Ngọc Lâm
 
SỞ GDĐT QUẢNG NGÃI
TRƯỜNG THPT VẠN TƯỜNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
 
NỘI QUY TIẾP CÔNG DÂN
(Ban hành kèm theo Quyết định số           /QĐ-VT ngày 24 tháng 9 năm 2019
của Hiệu trưởng Trường THPT Vạn Tường)
-------------------
I. NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG
1. Tổ tiếp công dân có trách nhiệm tổ chức tiếp công dân đến trình bày khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh tại Phòng tiếp công dân của Nhà trường.
2. Mục đích của việc tiếp công dân:
Tiếp nhận những phản ánh, thông tin, kiến nghị, những vấn đề có liên quan đến việc thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật về Giáo dục và Đào tạo có liên quan đến nhà trường;
Tiếp nhận khiếu nại, tố cáo về những vi phạm trong chấp hành chính sách, pháp luật về Giáo dục và Đào tạo và những vấn đề trong hoạt động của Nhà trường, giải quyết những vấn đề thuộc thẩm quyền;
Hướng dẫn công dân thực hiện quyền khiếu nại, tố cáo đúng quy định.
II. CÔNG DÂN CÓ QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ
1. Trang phục phải chỉnh tề, xuất trình giấy tờ cá nhân (giấy CMND, giấy mời, giấy hẹn…) cho cán bộ tiếp công dân;
2. Thực hiện đầy đủ theo đúng yêu cầu và hướng dẫn của cán bộ tiếp công dân;
3. Trình bày trung thực, khách quan, chính xác, ngắn gọn những nội dung trao đổi, đóng góp xây dựng, phản ánh hoặc khiếu nại, tố cáo;
4. Có trách nhiệm cung cấp hồ sơ chứng cứ có liên quan khiếu nại, tố cáo theo yêu cầu của cán bộ tiếp công dân;
5. Không được lợi dụng khiếu nại, tố cáo để gây rối trật tự nơi tiếp công dân, không vu cáo, xuyên tạc, xúc phạm uy tín, danh dự cơ quan Nhà nước, người thi hành công vụ; không mang các chất dễ cháy, nổ, chất độc, hung khí...vào nơi tiếp công dân.
III. CÁN BỘ TIẾP CÔNG DÂN CÓ NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN
1. Trang phục phải chỉnh tề, tự giới thiệu tên, chức vụ của mình để công dân được tiếp biết. Thực hiện đúng các quy định về tiếp công dân của Nhà nước và của nhà trường.
2. Yêu cầu công dân trình bày đầy đủ, rõ ràng những nội dung khiếu nại, tố cáo, lý do và những yêu cầu giải quyết, cung cấp các tài liệu, chứng cứ liên quan đến khiếu nại, tố cáo. Lắng nghe, ghi chép đầy đủ nội dung do công dân trình bày vào sổ tiếp công dân và đọc lại trước khi công dân ký tên hoặc điểm chỉ vào bản ghi nội dung.
3. Nếu khiếu nại, tố cáo có căn cứ, đúng thẩm quyền giải quyết của nhà trường thì phải tiếp nhận đơn, báo cáo cho Hiệu trưởng để xem xét, giải quyết. Các tài liệu, giấy tờ có liên quan đến việc khiếu nại, tố cáo do công dân cung cấp được tiếp nhận và phải viết biên nhận đầy đủ.
4. Nếu khiếu nại, tố cáo đã được cơ quan có thẩm quyền xem xét, có văn bản hoặc quyết định giải quyết cuối cùng đúng chính sách pháp luật thì trả lời rõ và yêu cầu công dân chấp hành.
5. Những khiếu nại, tố cáo không thuộc thẩm quyền giải quyết của nhà trường, phải hướng dẫn công dân đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Trường hợp khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị không thuộc thẩm quyền giải quyết của nhà trường, nhưng nội dung có tính bức xúc, phức tạp nếu không xử lý ngay sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng, dẫn đến hủy hoại tài sản nhà nước, tập thể; xâm hại đến tính mạng công dân; làm mất an ninh trật tự an toàn xã hội thì phải ghi nhận và báo cáo ngay cho Hiệu trưởng để có biện pháp chỉ đạo, xử lý kịp thời.
6. Được quyền từ chối không tiếp những công dân vi phạm quy chế, nội qui tiếp công dân, những người đang trong tình trạng không làm chủ được hành vi của mình. 
7. Giữ bí mật họ, tên, địa chỉ, bút tích của người tố cáo khi người tố cáo yêu cầu.
8. Nghiêm cấm việc cản trở, gây phiền hà, sách nhiễu đối với công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh.
IV. NHỮNG TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC TỪ CHỐI TIẾP CÔNG DÂN
1. Trang phục không chỉnh tề, thiếu tôn trọng cán bộ tiếp công dân;
2. Người đang trong tình trạng say rượu, bia, sử dụng chất kích thích, chất gây nghiện, mang theo các vật ghi tại điểm 5 mục II của nội quy này;
3. Người khiếu nại không có năng lực hành vi dân sự đầy đủ; người đại diện không hợp pháp;
4. Thời gian khiếu nại và thời hạn khiếu nại đã hết; việc khiếu nại đã có quyết định giải quyết khiếu nại lần hai.
V. LỊCH TIẾP CÔNG DÂN
1. Trường THPT Vạn Tường bố trí cán bộ tiếp công dân thường xuyên từ ngày thứ 2 đến thứ 6 hằng tuần tại Văn phòng nhà trường. Cụ thể như sau:
+  Buổi sáng:            từ 7 giờ 30 đến 11 giờ;
+  Buổi chiều:           từ 14 giờ 00 đến 16 giờ 30;
2. Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng trực tiếp tiếp công dân định kỳ vào ngày thứ 5 của tuần thứ hai trong tháng.
3. Ngoài việc tiếp công dân định kỳ của Hiệu trưởng, các Phó Hiệu trưởng, trường hợp cần thiết Hiệu trưởng tiếp công dân theo đề nghị của Tổ trưởng tổ Văn phòng, Tổ trưởng các tổ chuyên môn.
VI. CHẾ ĐỘ BÁO CÁO, LƯU TRỮ
Tổ trưởng tổ Văn phòng tổng hợp kết quả tiếp công dân hằng tháng, lập báo cáo (theo mẫu), trình Hiệu trưởng ký và gửi Sở Giáo dục và Đào tạo (qua Thanh tra Sở) trước ngày 15 hằng tháng.
Các loại hồ sơ, đơn thư có liên quan… được lưu trữ theo đúng các quy định hiện hành.
 
Các tổ, ban, bộ phận và các cá nhân trong Trường thực hiện tốt Nội quy này sẽ được biểu dương, khen thưởng.
Trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh khó khăn, vướng mắc cần bổ sung thì bộ phận được phân công tổng hợp báo cáo Hiệu trưởng xem xét quyết định./.
 
HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
Ngô Ngọc Lâm

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIÁO VIÊN, NHÂN VIÊN
TRỰC TIẾP CÔNG DÂN
Kèm theo Quyết định số             /QĐ-VT ngày 23 tháng 9 năm 2019
 
TT Họ và Tên Chức vụ Ghi chú
1 Ngô Ngọc Lâm Hiệu trưởng  
2 Nguyễn Minh Hoàng Phó Hiệu trưởng  
3 Lê Tấn Cúc Chủ tịch CĐ  
4 Lê Văn Thành Bí thư Đoàn  
5 Võ Thị Ngọc Huệ Tổ trưởng tổ Văn phòng  
6 Phạm Bùi Tuấn Hải Nhân viên Bảo vệ  
 
Danh sách này có 06 người

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Giới thiệu

Vạn Tường, Vang danh lịch sử

Theo sử sách, vào tháng 2 năm Tân mão 1471 (năm Hồng Đức thứ 2) vua Lê Thánh Tông đem đại binh đi đánh Chiêm Thành. Nhà vua bí mật sai Tả du kích tướng quân Lê Hy Cát đem chu sư đi 500 chiếc thuyền lẻn vào cửa biển Sa Kỳ lập dinh lũy chặn đường về của quân Chiêm. Đại binh nhà vua tiến vào cửa biển...

LIÊN KẾT WEB
Cuộc thi giọng hát hay cấp trường
Thăm dò ý kiến

Bạn truy cập trang Web để làm gi?

THỐNG KÊ LƯỢT TRUY CẬP
  • Đang truy cập25
  • Hôm nay4,267
  • Tháng hiện tại130,952
  • Tổng lượt truy cập7,005,160
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây