https://banhangdakenh.vn/ https://banhangdakenh.vn/dich-vu-shopee/

Kế hoạch triển khai thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”

Thứ bảy - 30/11/2019 05:19
Thực hiện Kế hoạch số 871/KH-BGDĐT ngày 20/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về triển khai thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019- 2025, Trường THPT Vạn Tường ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” trong nhà trường giai đoạn 2019-2025
SỞ GD VÀ ĐT QUẢNG NGÃI
TRƯỜNG THPT VẠN TƯỜNG
Số:        /KH-VT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Bình Sơn, ngày     tháng      năm 2019
 
KẾ HOẠCH
Triển khai thực hiện Phong trào thi đua
“Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”
trong Trường THPT Vạn Tường giai đoạn 2019 - 2025
 
Thực hiện Kế hoạch số 871/KH-BGDĐT ngày 20/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về triển khai thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019- 2025, Trường THPT Vạn Tường ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” trong nhà trường giai đoạn 2019-2025 (sau đây gọi tắt là Phong trào thi đua) như sau:
I. Mục đích, yêu cầu
1. Mục đích:
a) Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về ý thức và hành động; tự tu dưỡng, rèn luyện, nâng cao đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ, giáo viên, nhân viên của Trường; tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, qua đó tiếp tục xây dựng hình ảnh đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên của Trường gương mẫu, tận tụy, chuẩn mực, chuyên nghiệp, trách nhiệm, kỷ cương, thân thiện; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua những việc làm cụ thể hàng ngày trong đơn vị;
b) Bảo đảm hiệu quả trong hoạt động của đơn vị, tạo môi trường làm việc, học tập, nghiên cứu văn minh, hiện đại, chuyên nghiệp, trách nhiệm, minh bạch, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị trong sạch, vững mạnh, đáp ứng sự hài lòng của người dân.
2. Yêu cầu:
a) Việc thực hiện Phong trào thi đua là nhiệm vụ trọng tâm của nhà trường;
b) Phong trào thi đua phải được triển khai sâu rộng trong cán bộ, giáo viên, nhân viên của Trường với nội dung, hình thức phong phú, thiết thực, có tiêu chí cụ thể phù hợp với môi trường giáo dục và tình hình thực tiễn của đơn vị;
c) Người đứng đầu đơn vị có trách nhiệm chỉ đạo và tổ chức thực hiện Phong trào thi đua thường xuyên, liên tục, đôn đốc, kiểm tra, đánh giá, sơ kết, tổng kết, kịp thời phát hiện nhân tố mới, bồi dưỡng, nhân rộng các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt, các sáng kiến, kinh nghiệm hay trong Phong trào thi đua.
II. Đối tượng, nội dung phong trào thi đua
1. Đối tượng
a) Tập thể: Nhà trường và các tổ chức đoàn thể như Công đoàn, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; các Tổ, Ban có liên quan trong nhà trường;
b) Cá nhân: Cán bộ, giáo viên, nhân viên của Trường.
2. Nội dung thi đua
a) Tập thể “Thi đua xây dựng cơ quan, đơn vị văn minh, hiện đại, xanh, sạch, đẹp”:
- Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến nội dung của văn hóa công sở cho cán bộ, giáo viên, nhân viên của Trường, bao gồm: tinh thần, thái độ làm việc; chuẩn mực trong giao tiếp, ứng xử; chuẩn mực về đạo đức, lối sống; trang phục của cán bộ, giáo viên, nhân viên của Trường khi thực hiện nhiệm vụ.
- Xây dựng, hoàn thiện quy định, nội quy, quy chế làm việc của đơn vị nhằm tạo cơ sở pháp lý ngăn ngừa những vi phạm về văn hóa công sở.
- Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin trong hoạt động của đơn vị, góp phần nâng cao năng suất lao động, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, rút ngắn thời gian giải quyết công việc tại đơn vị.
- Xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, xanh, sạch, đẹp, thân thiện.
- Tổ chức các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả với nội dung, hình thức phong phú, đa dạng, bám sát các nhiệm vụ chính trị của ngành và của đơn vị để thu hút, tập hợp sự tham gia đông đảo của đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên của Trường. Kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích, gương mẫu trong thực hiện văn hóa công vụ.
b) Cá nhân “Thi đua thực hiện kỷ cương, trách nhiệm, tận tụy, chuyên nghiệp”:
- Chấp hành nghiêm túc kỷ cương, kỷ luật hành chính, nội quy, quy định của cơ quan, đơn vị.
- Thực hiện chuyên nghiệp về chuyên môn, nghiệp vụ.
- Tinh thần, thái độ làm việc tận tụy, nghiêm túc, trách nhiệm.
- Thực hiện chuẩn mực trong giao tiếp, ứng xử.
- Thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện chuẩn mực về đạo đức, lối sống.
- Trang phục gọn gàng, sạch sẽ, lịch sự, phù hợp với tính chất công việc.
- Tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước do cơ quan, đơn vị và địa phương phát động, tổ chức.
III. Tiêu chuẩn, hình thức và thời gian xét khen thưởng
1. Tiêu chuẩn thi đua
Thực hiện theo quy định tại mục IV, Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” giai đoạn 2019-2025 ban hành kèm theo Quyết định số 733/QĐ-TTg ngày 14/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ.
2. Hình thức và thời gian xét khen thưởng
a) Kết quả triển khai thực hiện Phong trào thi đua hằng năm là một nội dung quan trọng trong đánh giá, xét khen thưởng cho các tập thể, cá nhân tại Trường. Nhà trường sẽ lồng ghép đánh giá việc thực hiện Phong trào thi đua này với việc thực hiện phong trào thi đua “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học” để đánh giá, xét khen thưởng thực hiện nhiệm vụ công tác năm học.
b) Khen thưởng sơ kết: Thực hiện theo hướng dẫn của cấp trên.
c) Khen thưởng tổng kết: Nhà trường tiến hành tổng kết, xét khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thực hiện Phong trào thi đua vào cuối năm học 2024-2025 (theo hướng dẫn cảu cấp trên) và đề nghị cấp trên khen thưởng theo quy định.
IV. Tổ chức thực hiện
1. Hiệu trưởng nhà trường trực tiếp chỉ đạo triển khai thực hiện phong trào thi đua.
2. Phân công cán bộ phụ trách việc tham mưu nội dung các văn bản chỉ đạo và tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” gồm: Nguyễn Minh Hoàng, Lê Tấn Cúc, Lê Văn Thành, Phan Hồng Thắng, Đỗ Văn Tỉnh, Võ Thị Ngọc Huệ.
3. Các tổ chức đoàn thể như Công đoàn, Đoàn TN, Hội LHTN, Liên đội và các  tổ chuyên môn căn cứ vào kế hoạch này, xây dựng chương trình hoạt động cụ thể cho tổ chức mình và triển khai thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” sát với chức năng, nhiệm vụ đang đảm nhiệm.
 
Trên đây là Kế hoạch thực hiện Phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” của Trường THPT Vạn Tường. Đề nghị cán bộ, giáo viên, nhân viên toàn trường nghiêm túc thực hiện./.
 
Nơi nhận:
- Sở GDĐT (báo cáo);
- HT, PHT (chỉ đạo và theo dõi thực hiện);
- BCH CĐ, BCH Đoàn, Liên đội (phối hợp thực hiện);
- TT các tổ chuyên môn (thực hiện);
- Lưu: VT.
HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
 
Ngô Ngọc Lâm

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Giới thiệu

Chi bộ đảng

      Trên mảnh đất miền Đông huyện Bình Sơn, tháng 9 năm 1982, trường THPT Vạn Tường được xây dựng và chi bộ Đảng của nhà trường cũng ra đời từ đó để kịp thời chỉ đạo, lãnh đạo mọi hoạt động của nhà trường. Những ngày đầu, chi bộ chỉ vẻn vẹn có 4 đảng viên và Bí thư chi bộ đầu tiên...

LIÊN KẾT WEB
Cuộc thi giọng hát hay cấp trường
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

THỐNG KÊ LƯỢT TRUY CẬP
  • Đang truy cập36
  • Hôm nay4,707
  • Tháng hiện tại131,392
  • Tổng lượt truy cập7,005,600
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây