https://banhangdakenh.vn/ https://banhangdakenh.vn/dich-vu-shopee/

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị, thể thao...

Thứ hai - 07/10/2019 07:47
Ngày 01/10/2019, Trường THPT Vạn Tường ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị, giáo dục thể chất, thể thao, y tế trường học và công tác học sinh trong năm học 2019 - 2020.
Dưới đây là toàn văn nội dung Kế hoạch này.
SỞ GD VÀ ĐT QUẢNG NGÃI
TRƯỜNG THPT VẠN TƯỜNG
Số: 168/KH-VT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Bình Sơn, ngày 01 tháng 10 năm 2019
 
KẾ HOẠCH
Thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị, giáo dục thể chất, thể thao,
y tế trường học và công tác học sinh
Năm học 2019 - 2020
 
Căn cứ Chỉ thị số 2268/CT-BGDĐT ngày 08/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2019-2020 của ngành Giáo dục; Công văn số 3875/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 27/8/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị và công tác học sinh, sinh viên năm học 2019-2020; Công văn số 3833/BGDĐT-GDTC ngày 23/8/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục thể chất, thể thao và y tế trường học năm học 2019-2020, Công văn số 1334/SGDĐT-CTTT ngày 04/9/2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị, giáo dục thể chất, thể thao, y tế trường học và công tác học sinh năm học 2019-2020, nay Trường THPT Vạn Tường xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị, giáo dục thể chất, thể thao, y tế trường học và công tác học sinh năm học 2019-2020 cụ thể như sau:
A. Nhiệm vụ chung
1. Tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đối mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; Nghị quyết số 88/2014/QH13 của Quốc hội khóa XIII, Nghị quyết số 51/2017/QH14 của Quốc hội khóa XIV và Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 18/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông.
2. Nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, kỹ năng sống cho học sinh (HS); chú trọng xây dựng văn hóa trường học, môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện; triển khai thực hiện bộ quy tắc ứng xử trong trường học, các giải pháp phòng, chống bạo lực học đường; xây dựng cơ chế phối hợp giữa nhà trường - gia đình - xã hội trong giáo dục đạo đức, lối sống cho HS. Thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy thiếu niên và nhi đồng gắn với các hoạt động giáo dục bảo đảm thiết thực, hiệu quả. Phát huy hiệu quả các hoạt động Đoàn, Hội, Đội trong trường học.
3. Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ HS trong học tập và rèn luyện. Triển khai có hiệu quả hoạt động tư vấn tâm lý, công tác xã hội, hướng nghiệp, việc làm và hỗ trợ HS khởi nghiệp.
4. Tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án tổng thể phát triển giáo dục thể chất (GDTC), thể thao trường học (TTTH) giai đoạn 2016-2020, định hướng 2025 ban hành theo Quyết định số 1076/QĐ-TTg ngày 17/6/2016; Quyết định số 41/QĐ-TTg ngày 08/01/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đảm bảo dinh dưỡng hợp lý và tăng cường hoạt động thể lực cho trẻ em, học sinh, sinh viên (HSSV) để nâng cao sức khỏe, dự phòng bệnh ung thư, tim mạch, đái tháo đường, bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính và hen phế quản giai đoạn 2018-2025” và các chương trình, đề án liên quan đến GDTC, y tế trường học (YTTH).
5. Nâng cao chất lượng GDTC và hoạt động TTTH nhằm nâng cao sức khỏe, phát triển thể lực, trang bị kiến thức, kỹ năng vận động cơ bản, hình thành thói quen tập luyện thể dục thể thao, thực hiện mục tiêu giáo dục toàn diện cho HS.
6. Củng cố, kiện toàn và tăng cường hiệu quả hoạt động y tế trường học, đẩy mạnh công tác chăm sóc sức khỏe, tư vấn, phòng, chống dịch bệnh, bệnh học đường và các bệnh không lây nhiễm đối với trẻ em, HS, tích cực triển khai công tác bảo hiểm y tế (BHYT) HS, phấn đấu 100% HS tham gia BHYT.
7. Đẩy mạnh xây dựng trường học an toàn, phòng, tránh tai nạn thương tích, tăng cường tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, thay đổi hành vi của HS về phòng, tránh tai nạn đuối nước, đặc biệt vào các dịp nghỉ hè, nghỉ lễ; khuyến khích dạy bơi kết hợp với hướng dẫn kỹ năng phòng, tránh đuối nước cho HS.
8. Tiếp tục đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, đảm bảo điều kiện tổ chức hiệu quả môn học GDTC, các hoạt động thi đấu thể thao HS, nhà giáo, cán bộ quản lý (CBQL); nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn cho đội ngũ nhà giáo, CBQL làm công tác GDTC, thể thao và y tế trường học đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng GDTC, thể thao và YTTH.
B. Nhiệm vụ cụ thể
I. Công tác giáo dục chính trị, tư tưởng
1. Tăng cường giáo dục, tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và của ngành Giáo dục đối với HS; đặc biệt là tổ chức tuyên truyền, thông tin đúng, đầy đủ đến cán bộ quản lý (CBQL), nhà giáo (NG), HS về Luật Giáo dục năm 2019, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục Đại học ….
2. Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 178/KH-BGDĐT ngày 16/3/2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
- Phát động và tích cực hưởng ứng tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” lần VI - 2019 trong CB, GV và, HS (trang web Cuộc thi: http://hocvalamtheobac.vn).
- Sử dụng thiết thực bộ tài liệu “Bác Hồ và những bài học về đạo đức lối sống” dành cho học sinh phổ thông trong các hoạt động dạy, học và hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp.
- Giới thiệu rộng rãi trang thông tin về Chủ tịch Hồ Chí Minh (http://www.hochiminh.vn) tới CB, GV và, HS để nghiên cứu, tham khảo học tập và làm theo Bác.
3. Đẩy mạnh công tác phát triển Đảng trong học sinh theo tinh thần Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 30/5/1998 của Bộ Chính trị (khóa VIII) về “Tăng cường công tác chính trị tư tưởng; củng cố tổ chức đảng, đoàn thể quần chúng và công tác phát triển đảng viên trong trường học”. Chú trọng phát hiện và bồi dưỡng HS tiêu biểu, xuất sắc thông qua các phong trào thi đua yêu nước, hoạt động rèn luyện, học tập; Đoàn – Hội để tạo nguồn kết nạp đảng. Triển khai xây dựng và nhân rộng các mô hình công tác tạo nguồn, phát triển đảng viên trong trường học.
4. Xây dựng Kế hoạch và tổ chức thực hiện Quyết định số 3296/QĐ-BGDT ngày 30/8/2019 phê duyệt Đề án “Tăng cường quản lý, giáo dục chính trị tư tưởng đối với HSSV trên môi trường mạng đến năm 2025”. Hướng dẫn học sinh sử dụng mạng an toàn, hiệu quả. Tổ chức tuyên truyền, thông tin đúng, đầy đủ đến CB, GV và, HS về Luật An ninh mạng được Quốc hội khóa XIV thông qua ngày 12/6/2018, có hiệu lực từ ngày 01/01/2019.
5 Tăng cường công tác nắm bắt tình hình chính trị, tư tưởng trong HS. Tổ chức hiệu quả hoạt động đối thoại giữa lãnh đạo nhà trường, cán bộ, nhà giáo với HS để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng và xử lý kịp thời những vấn đề khó khăn, bức xúc trong HS. Chủ động phát hiện và phối hợp với Công an, chính quyền địa phương để xử lý các vấn đề phức tạp về chính trị, tư tưởng liên quan đến HS; không để HS bị dụ dỗ, lôi kéo tham gia các hội, nhóm, tổ chức hoạt động trái pháp luật và các hoạt động chống phá Đảng, Nhà nước, tụ tập gây rối an ninh, trật tự an toàn xã hội.
6. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 431/KH-SGDĐT ngày 09/5/2018 thực hiện Kế hoạch số 54/KH-UBND ngày 09/4/2018 của UBND tỉnh Quảng Ngãi thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW ngày 03/10/2017 của Ban Bí thư và Kế hoạch số 116-KH/TU ngày 22/02/2018 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Quyết định số 99-QĐ/TW ngày 03/10/2017 của Ban Bí thư về việc ban hành Hướng dẫn khung để các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc Trung ương tiếp tục phát huy vai trò của Nhân dân trong đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái, “tự chuyển biến”, “ tự chuyển hóa” trong nội bộ.
 7. Tạo điều kiện để cán bộ phụ trách công tác giáo dục chính trị tư tưởng và công tác học sinh, giáo viên chủ nhiệm lớp, phụ trách công tác Đoàn, Đội, giáo viên tư vấn tâm lý, giám thị... tham gia các đợt tập huấn của Sở và Bộ GDĐT tổ chức.
8. Đẩy mạnh công tác truyền thông, tuyên dương, vinh danh các tấm gương HS tiêu biểu trong học tập và rèn luyện, các hoạt động cao đẹp, gương người tốt, việc tốt trong HS.
II. Công tác giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống
1. Triển khai thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ về Tăng cường các giải pháp giáo dục đạo đức, lối sống cho HS.
- Thực hiện Quyết định số 1501/QĐ-TTg ngày 28/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2015-2020”.
- Xây dựng và nhân rộng mô hình tốt, điển hình tiêu biểu về giáo dục đạo đức, lối sống cho HS.
- Tăng cường các điều kiện đảm bảo thực hiện tốt công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho HS (nhân lực, cơ sở vật chất, tài liệu thực hành giáo dục đạo đức, lối sống...).
- Hướng dẫn HS tham gia chuyên mục “Giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa” trên Hệ Tri thức Việt số hóa tại địa chỉ https://itrithuc.vn/; khuyến khích CB, GV và, HS xây dựng các bài giảng, video clip, hình ảnh, bài viết về giáo dục đạo đức, lối sống phù hợp với nhà trường để đưa lên Trang thông tin điện tử của Trường (http://thptvantuong.edu.vn).
- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Thông tư số 31/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ GDĐT hướng dẫn công tác tư vấn tâm lý cho học sinh phổ thông; phấn đấu trong năm học mời chuyên gia tư vấn để tư vấn cho học sinh về một số vấn đề cần quan tâm hiện nay 1 đến 2 lần.
- Chú trọng công tác xây dựng kỷ cương, nề nếp, dân chủ trong trường học và tạo môi trường để HS rèn luyện, phấn đấu. Duy trì việc hát Quốc ca trong các Lễ chào cờ. Phân công HS trực tiếp, thường xuyên tham gia trực nhật lớp, lao động, làm đẹp cảnh quan khuôn viên nhà trường và phong trào chống rác thải nhựa...
2. Ban hành Quy tắc ứng xử văn hóa ứng xử trong trường học và kế hoạch thực hiện (theo Quyết định số 1299/QĐ-TTg ngày 03/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 1506/QĐ-BGDĐT ngày 31/05/2019 ban hành kế hoạch thực hiện Đề án trong ngành Giáo dục; Quyết định số 1139/QĐ-UBND ngày 13/8/2019 về việc Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng văn hoá ứng xử trong trường học giai đoạn 2019-2025” trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi).
- Tổ chức và thực hiện có hiệu quả Bộ Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục theo Thông tư số 06/2019/TT-BGDĐT ngày 12/4/2019 của Bộ GDĐT ban hành quy định Quy tắc ứng xử trong cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên; xây dựng văn hóa trường học gắn với uy tín và thương hiệu của nhà trường. Tiến đến xây dựng các hệ giá trị văn hóa, đạo đức cốt lõi của nhà trường là chuẩn mực để nhà giáo, cán bộ quản lý, HS lấy đó làm mục tiêu phấn đấu, chú trọng xây dựng môi trường tự nhiên xanh, sạch, đẹp, an toàn; môi trường xã hội nhân văn gắn với các mối quan hệ thân thiện.
- Triển khai thực hiện hiệu quả Thông tư số 26/2017/TT-BGDĐT ngày 18/10/2017 của Bộ trưởng Bộ GDĐT quy định tổ chức hoạt động văn hóa của HS trong các cơ sở giáo dục. Tích cực tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ trong các trường học; khuyến khích HS tham gia các hoạt động văn hóa nghệ thuật, văn hóa quần chúng; chú trọng nâng cao hiệu quả tổ chức các hội thi, liên hoan văn nghệ cho HS góp phần giáo dục truyền thống cách mạng, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc và định hướng thị hiếu âm nhạc giúp HS hướng tới các giá trị Chân - Thiện - Mỹ.
- Đẩy mạnh văn hóa đọc trong trường học, tăng cường tổ chức các phòng đọc, tủ sách phụ huynh, tủ sách lớp học... để định hướng, tạo điều kiện cho HS đọc sách, say mê, yêu quý sách.
- Đẩy mạnh việc thành lập các câu lạc bộ sở thích, tài năng, tổ chức các diễn đàn, tọa đàm và khuyến khích HS tham gia nhằm phát triển năng lực, phẩm chất, kỹ năng sống.
- Đổi mới nội dung, hình thức buổi sinh hoạt dưới Cờ hàng tuần theo hướng lồng ghép tổ chức các chuyên đề, tọa đàm, tiểu phẩm... tuyên truyền về giáo dục, phổ biến pháp luật, an toàn giao thông, phòng chống xâm hại trẻ em, phòng chống tệ nạn xã hội, giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng sử dụng, khai thác thông tin trên internet – mạng xã hội hiệu quả; thông tin chủ quyền biển đảo Việt Nam; giáo dục bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực học đường...
3. Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số 4591/QĐ-BGDĐT ngày 02/11/2018 của Bộ GDĐT ban hành Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn II (2016-2020); Kế hoạch số 96/KH-SGDĐT ngày 09/2/2018 của Sở Giáo dục và Đào tạo về triển khai thực hiện Chiến lược Phát triển thanh niên giai đoạn 2017-2020 của ngành giáo dục; Chương trình số 642/CTr-BGDĐT-TWĐTN ngày 01/9/2016 về phối hợp công tác giữa ngành Giáo dục và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch phối hợp công tác hai ngành năm học 2019-2020.
- Tổ chức tổng kết việc thực hiện Chương trình số 642/CTr-BGDĐT- TWĐTN ngày 01/9/2016 về phối hợp công tác giữa ngành Giáo dục và Đoàn TNCS Hồ Chí Minh giai đoạn 2016-2020 (theo hướng dẫn của cấp trên).
- Thực hiện tốt chế độ, chính sách đối với:
+ Cán bộ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Hội Sinh viên Việt Nam, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam theo Quyết định số 13/QĐ-TTg ngày 06/02/2013 của Thủ tướng Chính phủ.
+ Giáo viên - Tổng phụ trách Đội theo Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21/10/2009 của Bộ GDĐT ban hành Quy định chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông, Thông tư số 16/2017/TT-BGDĐT ngày 12/7/2017 của Bộ GDĐT hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập; Thông tư số 27/2017/TT-BGDĐT ngày 08/11/2017 của Bộ GDĐT quy định về tiêu chuẩn, nhiệm vụ, quyền hạn và cử giáo viên làm Tổng phụ trách Đội trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập và các văn bản liên quan.
- Chú ý việc các tổ chức Đoàn - Hội - Đội phải rà soát, quản lý chặt chẽ về nội dung, hình thức các trò chơi, hoạt động ngoại khóa của HS. Nghiêm cấm tổ chức cho HS tham gia các trò chơi (trên môi trường mạng hoặc tương tác trực tiếp) có nội dung, hình thức bạo lực, phản cảm, không phù hợp với văn hóa dân tộc, chuẩn mực đạo đức xã hội.
4. Tăng cường công tác tổ chức và quản lý các hoạt động giáo dục kỹ năng sống, giá trị sống cho học sinh (theo Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT ngày 28/2/2014 của Bộ GDĐT về quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa).
Nghiên cứu, lựa chọn các nội dung giáo dục kỹ năng sống phù hợp tâm sinh lý lứa tuổi, tập trung vào một số kỹ năng cần thiết như: kỹ năng ứng phó với tình huống nguy hiểm, phòng chống đuối nước và tai nạn thương tích, phòng chống xâm hại tình dục trẻ em, chăm sóc sức khỏe sinh sản vị thành niên; kỹ năng tư duy sáng tạo, kỹ năng học tập hiệu quả, kỹ năng giải quyết vấn đề, kỹ năng làm việc nhóm,...
5. Tiếp tục đẩy mạnh triển khai có hiệu quả Chỉ thị số 71/2008/CT-BGDĐT ngày 23/12/2008 của Bộ GDĐT về tăng cường phối hợp nhà trường, gia đình và xã hội trong công tác giáo dục trẻ em, HS.
Trong năm học này, nhà trường phấn đấu xây dựng kế hoạch cụ thể để phối hợp với từng đơn vị, tổ chức liên quan trên địa bàn để tổ chức triển khai các nhiệm vụ theo nội dung của Chỉ thị 71/2008/CT-BGDĐT. Đặc biệt là phối hợp quản lý ATGT và phòng, chống các tệ nạn xã hội ngoài nhà trường.
6. Tiếp tục thực hiện các nội dung xây dựng Trường học thân thiện - Học sinh tích cực thiết thực, chất lượng, hiệu quả trong các nhà trường. Tổ chức các hoạt động giáo dục bảo vệ môi trường, hưởng ứng cuộc vận động chống rác thải nhựa.
Đẩy mạnh việc chăm sóc, tu bổ nghĩa trang liệt sĩ, chăm sóc người có công tại địa phương (theo Chương trình 652/CTr-BGDĐT-BLĐTBXH ngày 25/07/2012 của Bộ GDĐT và Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội).
7. Quát triệt, tuyên truyền về Đề án "Thông tin, truyền thông về ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng, chống thiên tai trong trường học giai đoạn 2013-2020” theo Quyết định số 329/QĐ-BGDĐT ngày 25/01/2014 của Bộ GDĐT cho CB, GV, NV và HS.
8. Phát động phong trào học tiếng Anh trong HS; Xây dựng và phát triển môi trường học và sử dụng tiếng Anh ở các cấp học và trình độ đào tạo.
III. Công tác học sinh
1. Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Nghị định số 80/NĐ-CP ngày 17/7/2017 của Chính phủ quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng chống bạo lực học đường; Quyết định số 5886/QĐ-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ GDĐT ban hành Chương trình hành động phòng, chống bạo lực học đường trong các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên giai đoạn 2017-2021.
- Triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 933/CT-BGDĐT ngày 12/4/2019 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về tăng cường các giải pháp phòng chống bạo lực học đường và Quyết định 588/QĐ-BGDĐT ban hành Kế hoạch phòng chống bạo lực học đường năm học 2019-2020.
- Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết định số 1137/QĐ-UBND ngày 13/8/2019 của UBND tỉnh về việc ban hành Kế hoạch thực hiện quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường giai đoạn 2019-2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
2. Tăng cường công tác giáo dục An toàn giao thông trong trường học. Chú trọng công tác đảm bảo an toàn giao thông cho HS trong nhà trường và khu vực cổng trường học.
- Triển khai thực hiện Kế hoạch công tác giáo dục an toàn giao thông cấp trung học cơ sở và trung học phổ thông năm học 2019-2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật về an toàn giao thông đầu năm học 2019-2020 cho học sinh.
- Có biện pháp không cho phép các phương tiện xe cơ giới lưu thông hoặc dừng đỗ trái phép trong khu vực có học sinh đang học, sinh hoạt và vui chơi trong khuôn viên nhà trường; đặt biển báo hạn chế tốc độ, qui định khu vực cấm phương tiện giao thông cá nhân lưu thông và dừng, đỗ trong khu vực trường học; xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm; tăng cường trách nhiệm của nhân viên bảo vệ trong việc quản lý, bao quát, kịp thời nhắc nhở, hướng dẫn các phương tiện tham gia giao thông trong khuôn viên trường học đúng quy định, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho các thành viên trong nhà trường, đặc biệt là học sinh.
3. Tăng  cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tệ nạn xã hội; phòng ngừa tội phạm và phòng chống vi phạm pháp luật trong HS
- Triển khai Kế hoạch 107/KH-UBND ngày 07/8/2018 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về thực hiện Dự án “Đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật và phòng chống bạo lực gia đình, mua bán người”. Khi có tài liệu do Sở Giáo dục và Đào tạo biên soạn về tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, giáo viên về nội dung, biện pháp giáo dục, tuyên truyền về phòng chống tội phạm xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật, nhà trường sẽ phổ biến rộng rãi; thường xuyên tư vấn pháp luật và bồi dưỡng kỹ năng tự bảo vệ bản thân cho học sinh trong nhà trường. Thông báo cho CB, GV, NV và HS về đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm trong dịp Tết Nguyên đán, các ngày lễ lớn…
- Trển khai Đề án “Phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật trong học sinh, sinh viên đến năm 2020” theo Quyết định số 1235/QĐ-BGDĐT ngày 30/3/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, với mục tiêu nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm và năng lực hành động của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong công tác phòng ngừa tội phạm và phòng, chống vi phạm pháp luật. Phòng ngừa hiệu quả, làm giảm tội phạm, vi phạm pháp luật trong học sinh, góp phần xây dựng môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện.
- Triển khai Đề án “Tăng cường năng lực phòng, chống ma túy trong trường học đến năm 2020” theo Quyết định số 1236/QĐ-BGDĐT ngày 30/3/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; Quyết định số 870/QĐ-UBND ngày 30/5/2018 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc phê duyệt Kế hoạch phối hợp về phòng, chống ma túy đến năm 2020, định hướng đến năm 2030. Theo đó, mục tiêu tạo chuyển biến về nhận thức và trách nhiệm của cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tệ nạn ma túy; ngăn chặn không để tệ nạn ma túy xâm nhập vào trường học.
- Thực hiện bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong nhà trường (theo Quyết định số 46/2007/QĐ-BGDĐT ngày 20/8/2007 của Bộ GDĐT).
- Tăng cường phối hợp giữa nhà trường và cơ quan công an trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự trường học (theo Thông tư liên tịch số 06/2015/TTLT/BCA-BGDĐT ngày 28/8/2015 của Bộ Công an và Bộ GDĐT và các văn bản có liên quan).
- Tăng cường các hoạt động tuyên truyền phòng, chống tội phạm, tệ nạn ma túy, mại dâm, đặc biệt là thời gian đầu năm học, sau kỳ nghỉ Tết và các hoạt động cao điểm hưởng ứng Ngày toàn dân phòng chống ma túy (ngày 26/6/2020).
4. Tiếp tục triển khai có hiệu quả các hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật thông qua tích hợp trong nội dung các môn học, các hoạt động ngoài giờ lên lớp, hoạt động ngoại khóa trong nhà trường theo Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường” đến năm 2021 của Bộ GDĐT.
5. Tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia và Bộ GDĐT về tăng cường công tác giáo dục An toàn giao thông trong trường học. Chú trọng công tác đảm bảo an toàn giao thông cho HS trong và khu vực cổng trường học. Hưởng ứng Cuộc thi “Giao thông học đường” trong học sinh trung học phổ thông (THPT).
6. Tổ chức các hoạt động hướng nghiệp, thực hành và trải nghiệm đổi mới sáng tạo nhằm thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp cho học sinh; tận dụng nguồn lực của địa phương và các doanh nghiệp trên địa bàn tạo môi trường hỗ trợ học sinh khởi nghiệp thông qua hoạt động trải nghiệm sáng tạo dựa trên nền tảng tư duy tài chính (Finance thinking) và tư duy thiết kế (Design thinking).
7. Phối hợp với các đơn vị, tổ chức và cá nhân có lòng hảo tâm tham gia các hoạt động về công tác xã hội theo quy định tại Thông tư số 33/2018/TT-BGDĐT ngày 26/12/2018 của Bộ GDĐT về hướng dẫn công tác xã hội trong trường học; rà soát, tổng hợp các học sinh cần hỗ trợ; xây dựng kế hoạch phòng ngừa hiệu quả đối với việc phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội trong trường học;
8. Tổ chức tuyên truyền, phổ biến và thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ học sinh và trường phổ thông ở xã, thôn đặc biệt khó khăn (theo Nghị định số 116/2016/NĐ-CP ngày 18/7/2016 của Chính phủ và các quy định của UBND tỉnh).
IV. Công tác giáo dục thể chất, hoạt động thể thao trường học
1. Công tác giáo dục thể chất:
- Tổ chức thực hiện hiệu quả chương trình môn học GDTC, đảm bảo thời lượng, phù hợp về nội dung, hình thức. Đổi mới phương pháp theo hướng phát triển năng lực học sinh, tạo sự hứng thú, yêu thích của học sinh đối với GDTC. Thực hiện nghiêm việc kiểm tra, đánh giá thể lực học sinh theo Quyết định 53/2008/QĐ-BGDĐT ngày 18/9/2008 của Bộ GDĐT.
- Chuẩn bị điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên thể dục đáp ứng yêu cầu thực hiện hiệu quả chương trình môn học Giáo dục thể chất thuộc chương trình giáo dục phổ thông mới; thường xuyên tập huấn, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ và hướng dẫn sử dụng trang thiết bị giáo dục, học liệu dạy và học cho cán bộ, giáo viên, giảng viên làm công tác GDTC và thể thao trường học.
- Tiếp tục triển khai Quyết định số 1611/QĐ-BGDĐT ngày 10/5/2017 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1076/QĐ-TTg ngày 17/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án tổng thể phát triển GDTC và thể thao trường học giai đoạn 2016-2020 và định hướng đến năm 2025 và Kế hoạch số 7582/KH-UBND ngày 07/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc thực hiện “Đề án tổng thể Phát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2017-2020 định hướng đến 2025”.
- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện công tác GDTC, hoạt động thể thao; công tác phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước học sinh tại các cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý.
2. Hoạt động thể thao trường học
- Đẩy mạnh phong trào tập luyện thể thao trong nhà trường, tạo điều kiện cho HS, CBQL, NG được thường xuyên tham gia tập luyện, thi đấu nhằm duy trì, nâng cao sức khỏe, thể lực phục vụ tốt cho hoạt động giảng dạy, nghiên cứu khoa học.
- Đẩy mạnh việc thành lập và duy trì hiệu quả hoạt động các câu lạc bộ thể thao trong các cơ sở giáo dục (phấn đấu thành lập 2 đến 3 câu lạc bộ).
- Chỉ đạo, tổ chức duy trì, tổ chức hiệu quả thể dục giữa giờ, đảm bảo 100% học sinh trong toàn trường tham gia; tiếp tục triển khai dạy các bài võ cổ truyền cho học sinh.
- Tăng cường công tác xã hội hóa, tạo điều kiện, thu hút sự tham gia của các tổ chức xã hội nhằm  phát triển phong trào thể thao trường học.
- Bố trí kinh phí, tổ chức và tham gia các hoạt động thể dục, thể thao, Hội khỏe Phù Đổng năm học 2019-2020.
- Khuyến khích hướng dẫn học sinh tập luyện các bài múa hát tập thể, dân vũ,... . Tiếp tục tổ chức tập luyện bài võ cổ truyền “Thần Đồng quyền, Ngọc Trản quyền và Lão Mai quyền” và 03 bài quyền nâng cao (sẽ tập huấn trong tháng 9) do Tổng cục Thể dục thể thao, Liên đoàn Võ thuật Cổ truyền Việt Nam và Bộ GDĐT phối hợp xây dựng.
- Căn cứ điều kiện thực tế, Tổ TD-GDQPAN đề xuất, tham mưu với lãnh đạo nhà trường tổ chức các giải thể thao cấp trường cho HS và CB, GV, NV của Trường tham gia thi đấu.
- Tổ chức Hội khỏe Phù Đổng cấp Trường; tuyển chọn, thành lập đoàn vận động viên học sinh tham gia Hội khỏe Phù Đổng tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XIII năm 2020.
- Thành lập các đội tuyển để tập luyện và tham gia các giải đấu do Ngành, Huyện tổ chức trong năm.
3. Công tác phòng, chống tai nạn đuối nước
- Triển khai hiệu quả công tác phòng, chống tai nạn đuối nước đối với HS, chú trọng nội dung tuyên truyền, giáo dục hướng dẫn HS kỹ năng nhận biết nguy cơ về đuối nước, biết chủ động phòng, tránh. Công tác tuyên truyền phải được triển khai ở tiết dạy thể dục đầu tiên và thông qua các hoạt động ngoài giờ, tiết chào cờ đầu tuần...; hình thành ý thức, thói quen nếu không biết bơi tuyệt đối không được xuống nước khi không có sự giám sát, đồng ý của người lớn; học sinh biết bơi phải biết bơi ở những nơi an toàn; hướng dẫn các em kỹ năng cứu đuối an toàn, phòng ngừa các vụ đuối nước tập thể đáng tiếc xảy ra.
- Nâng cao trách nhiệm của cho giáo viên bằng cách, hàng ngày dành 3-5 phút các tiết học cuối trước khi học sinh tan trường để giáo dục, nhắc nhở các em trên đường từ nhà đến trường, từ trường về nhà và thời gian nghỉ hè, nghỉ lễ tuyệt đối không được chơi, đùa nghịch gần ao, hồ, sông suối, kênh rạch, hố công trình, nơi tiềm ẩn nguy cơ đuối nước, tự ý hoặc rủ nhau tắm, đi bơi khi không có người lớn đi cùng.
- Lồng ghép nội dung giáo dục ý thức, kiến thức, kỹ năng an toàn phòng, chống tai nạn đuối nước trong các hoạt động giáo dục của nhà trường, trong các giờ học thể dục; tổ chức các buổi sinh hoạt tuyên truyền về tác hại, ảnh hưởng của đuối nước, giải pháp phòng, ngừa.
- Tăng cường phối hợp giữa nhà trường, gia đình, chính quyền địa phương triển khai các giải pháp đảm bảo an toàn cho HS trước, trong và sau các dịp nghỉ lễ, nghỉ hè; chủ động các phương án ứng phó trước hiện tượng thời tiết bất thường, thiên tai bão, lũ, lụt…, nhằm đảm bảo an toàn cho HS (phát hành thông báo cho các địa phương trước các đợt nghỉ lễ, tết…).
V. Công tác Y tế trường học
1. Tích cực triển khai và thực hiện nghiêm túc các văn bản quy phạm pháp luật về công tác y tế trường học, với các nội dung chủ yếu sau:
- Thực hiện nghiêm túc Công văn số 1422/SGDĐT-CTTT ngày 08/8/2017 của Sở Giáo dục và Đào tạo về việc khám sức khỏe cho học sinh theo Thông tư liên tịch số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT.
- Quan tâm công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe HS, giữ gìn vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, sử dụng và bảo quản công trình nước sạch, công trình vệ sinh trong nhà trường theo Quyết định số 1680/QĐ-BGDĐT ngày 26/4/2018 của Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành Kế hoạch hành động triển khai thực hiện Nghị quyết 139/NQ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới.
- Tuyên truyền, tập huấn, hướng dẫn lập kế hoạch, thực hiện giám sát và đánh giá các hoạt động về dinh dưỡng hợp lý, an toàn và các hoạt động thể chất phù hợp phòng, chống các bệnh không lây nhiễm trong trường học theo Quyết định số 1978/QĐ-BGDĐT ngày 11/7/2019 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án Bảo đảm dinh dưỡng hợp lý và tăng cường hoạt động thể lực cho trẻ em, HSSV để nâng cao sức khỏe, dự phòng bệnh ung thư, tim mạch, đái tháo đường, bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính và hen phế quản giai đoạn 2018-2025 của ngành Giáo dục (theo Quyết định số 41/QĐ-TTg ngày 08/1/2019 của Thủ tướng Chính phủ).
2. Phối hợp với ngành Y tế tại địa phương tổ chức các hoạt động phòng, chống các dịch, bệnh, tật trong trường học (cúm AH1N1, cúm AH5N1, cúm AH7N9 và các chủng vi rút cúm gia cầm lây sang người, tay chân miệng, sởi, rubella, sốt xuất huyết, lao, nha học đường, mắt học đường, cong vẹo cột sống, giun sán,...) và các dịch, bệnh mới xuất hiện theo các công điện, văn bản chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch, bệnh của các cấp. Tham gia và tổ chức các hội nghị, hội thảo, tập huấn các cấp về chuyên môn, nghiệp vụ y tế trường học.
3. Thực hiện các quy định về an toàn trường học:
- Tăng cường công tác bảo đảm an toàn thực phẩm trong các cơ sở giáo dục theo Chỉ thị số 4316/CT-BGDĐT ngày 12/10/2018 của Bộ trưởng Bộ GDĐT, không để xảy ra ngộ độc thực phẩm trong trường học; Tiếp tục triển khai Chỉ thị số 6036/CT-BGDĐT ngày 17/12/2014 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc tăng cường thực hiện phòng, chống tác hại của thuốc lá và lạm dụng đồ uống có cồn trong ngành Giáo dục; các quy định về hoạt động Chữ Thập đỏ trong trường học theo Thông tư số 07/2014/TT-BGDĐT ngày 14/3/2014 của Bộ trưởng Bộ GDĐT.
- Tổ chức thực hiện các quy định về công tác an toàn trường học, đảm bảo môi trường trường học xanh, sạch, đẹp, an toàn, không trồng các loại cây có độc tố trong khu vực nhà trường.
4. Phối hợp chặt chẽ với cơ quan Bảo hiểm Xã hội các cấp tiếp tục đẩy mạnh hướng dẫn, tuyên truyền cho cha mẹ HS và vận động HS tham gia BHYT bắt buộc theo quy định tại Luật số 46/2014/QH13 ngày 13/6/2014 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật BHYT, Nghị định số 146/2018/NĐ-CP ngày 17/10/2018 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật BHYT và Quyết định số 1167/QĐ-TTg ngày 28/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc điều chỉnh giao chỉ tiêu thực hiện BHYT giai đoạn 2016-2020. Phấn đấu đạt tỷ lệ 100% HS tham gia BHYT.
5. Triển khai nghiêm túc Quyết định số 2276/QĐ-BGDĐT ngày 22/6/2018 của Bộ GDĐT ban hành Kế hoạch hành động của ngành Giáo dục triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về công tác dân số trong tình hình mới. Chú trọng giáo dục dân số, giáo dục giới tính, sức khỏe sinh sản cho học sinh.
6. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả công tác nước sạch và vệ sinh môi trường trong trường học, chú trọng việc giữ gìn vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường, xây dựng, sử dụng và bảo quản các công trình cấp nước và công trình vệ sinh trong trường học, đảm bảo điều kiện nhà vệ sinh trường học; tổ chức cho HS lao động vệ sinh công trình vệ sinh trường học; giải quyết tình trạng mất vệ sinh trường học.
7. Tổ chức các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, tư vấn và truyền thông về giáo dục sức khỏe, vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường; giáo dục dân số, giáo dục giới tính, sức khỏe sinh sản vị thành niên, chăm sóc sức khỏe tâm thần cho HS. Tổ chức các hoạt động truyền thông hưởng ứng Ngày BHYT Việt Nam (01/7); Ngày nước thế giới (22/3); Tuần lễ quốc gia nước sạch, vệ sinh môi trường; Ngày toàn dân hiến máu nhân đạo (07/4); Ngày thế giới không thuốc lá (31/5); Ngày môi trường thế giới (05/6); Ngày vệ sinh yêu nước (02/7); Tháng hành động vì trẻ em (từ 01-30/6); Tháng hành động vì chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm (15/4-15/5) và các sự kiện khác liên quan đến công tác truyền thông chăm sóc sức khỏe HS.
8. Phòng, chống tai nạn thương tích HS
- Đẩy mạnh công tác truyền thông giáo dục xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích theo Thông tư số 13/2010/TT-BGDĐT ngày 15/4/2010 của Bộ GDĐT quy định về xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích trong cơ sở giáo dục mầm non; Quyết định số 4458/QĐ-BGDĐT ngày 22/8/2007 của Bộ GDĐT quy định về xây dựng trường học an toàn, phòng, chống tai nạn thương tích trong nhà trường.
- Thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ trong các cơ sở giáo dục, có kế hoạch thống kê, kiểm soát, bảo quản, thu gom và xử lý các hóa chất độc hại nguy hiểm trong các nhà trường.
- Tiến hành rà soát, kiểm tra, thống kê toàn bộ hệ thống cơ sở vật chất trường, lớp, thiết bị phục vụ việc dạy, học; thiết bị phục vụ các hoạt động vui chơi, sinh hoạt của HS (phòng học, đồ dùng thí nghiệm, tường, rào, lan can...  trong khuôn viên nhà trường), kịp thời sửa chữa, hoặc báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền phương án sửa chữa, thay thế, khắc phục kịp thời tình trạng cơ sở vật chất, các thiết bị dạy học đã cũ, quá hạn có nguy cơ xảy ra tai nạn, nhằm đảm bảo an toàn đối với HS.
- Tăng cường giáo dục HS kỹ năng phòng, tránh các loại hình tai nạn thương tích trong môi trường nhà trường và ngoài cộng đồng; nhắc nhở học sinh không chơi các trò chơi nguy hiểm như nô đùa, chạy nhảy ở hành lang các tầng cao, leo trèo tường rào, lan can, bắn dây nịt,...
C. Tổ chức thực hiện
1. Trên đây là kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ giáo dục chính trị, giáo dục thể chất, thể thao, y tế trường học và công tác học sinh trong năm học 2019 – 2020, đề nghị các tổ, ban, bộ phận và các các nhân có liên quan tùy theo chức năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện.
2. Phân công 01 phó hiệu trưởng của Trường đôn đốc, theo dõi, kiểm tra trong quá trình tổ chức thực hiện.
3. Cập nhận thông tin và chế độ báo cáo:
-  Thường xuyên tiếp nhận, cập nhật, khai thác thông tin liên quan đến các văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo, tin bài về các hoạt động giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức lối sống văn hóa, các hoạt động giáo dục thể chất, hoạt động thể thao và y tế trường học; các tấm gương người tốt - việc tốt trong HSSV trên Cổng Thông tin của Bộ GDĐT (http://www.moet.gov.vn) và của các cơ sở giáo dục khác để học hỏi và rút kinh nghiệm tổ chức tại đơn vị.
- Báo cáo Sơ kết triển khai thực hiện nhiệm vụ Giáo dục chính trị, thể chất, thể thao, y tế trường học và công tác học sinh năm học 2019-2020 kỳ I trước ngày 10/01/2020; Tổng kết năm học 2019-2020 trước ngày 10/6/2020. Báo cáo đột xuất khi được yêu cầu và có vụ việc xảy ra (kể cả khi đã giải quyết).
Báo cáo gửi về Sở Giáo dục và Đào tạo (qua phòng Chính trị tư tưởng), địa chỉ: số 58 Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi; email: cttt@quangngai.edu.vn./.
 
Nơi nhận:  KT. HIỆU TRƯỞNG
- Sở GDĐT – Phòng CTTT (B/c);
- HT, PHT (theo dõi, chỉ đạo);
- BCH Công đoàn, BCH Đoàn, TPT Đội (P/h);
- Tổ trưởng các tổ CM, VP;
- Y tế, Thư viện;
- Website Trường THPT Vạn Tường;
- Lưu: VT, nmh.
PHÓ HIỆU TRƯỞNG
 
 
 đã ký
 
 
Nguyễn Minh Hoàng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Giới thiệu

Lịch sử hình thành

Nằm ở khu Đông huyện Bình Sơn, trên tỉnh lộ 621 từ thị trấn Châu Ổ đi cảng Sa Kỳ, cách quốc lộ 1A 15 km về phía đông, có một ngôi trường THPT mang tên Vạn Tường- địa danh ghi dấu chiến công anh hùng của quân dân ta trong trận đầu trực tiếp đọ súng với quân viễn chinh Mỹ. Ngôi trường ấy được xây dựng...

LIÊN KẾT WEB
Cuộc thi giọng hát hay cấp trường
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

THỐNG KÊ LƯỢT TRUY CẬP
  • Đang truy cập34
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm33
  • Hôm nay4,075
  • Tháng hiện tại130,760
  • Tổng lượt truy cập7,004,968
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây