https://banhangdakenh.vn/ https://banhangdakenh.vn/dich-vu-shopee/

Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2019-2020

Thứ năm - 26/09/2019 14:34
Ngày 26/9/2019, Hiệu trưởng Trường THPT Vạn Tường đã ký ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ CNTT trong quản lý, dạy và học năm học 2019 - 2020. Dưới đây là nội dung của Kế hoạch này.
SỞ GD VÀ ĐT QUẢNG NGÃI
TRƯỜNG THPT VẠN TƯỜNG
Số:        /KH-VT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Bình Sơn, ngày 26 tháng 9 năm 2019

KẾ HOẠCH
Thực hiện nhiệm vụ Công nghệ thông tin trong quản lý, dạy và học
Năm học 2019 – 2020
 

Căn cứ Công văn số 3946/BGDĐT-CNTT ngày 30/8/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn nhiệm vụ công nghệ thông tin năm học 2019 –2020;
Căn cứ Công văn số 1310/SGDĐT-GDTrH ngày 30/8/2019 của Sở GDĐT Quảng Ngãi về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2019 – 2020;
Căn cứ Công văn số 1392/SGDĐT-GDTrH ngày 12/9/2019 của Sở GDĐT Quảng Ngãi về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT trong hoạt động dạy và học năm học 2019 – 2020;
Căn cứ Công văn số 1358/SGDĐT-VP ngày 06/9/2019 của Sở GDĐT Quảng Ngãi về việc hướng dẫn công tác ứng dụng CNTT trong quản lý hành chính và điều hành năm học 2019 – 2020;
Căn cứ Nghị quyết Hội nghị công chức – viên chức năm học 2019 – 2020 và tình hình thực tế của trường, nay Trường THPT Vạn Tường xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ CNTT trong quản lý, dạy và học năm học 2019 -2020 với những nội dung sau:
I. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
1. Tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy - học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025 (được phê duyệt theo Quyết định số 117/QĐ-TTg ngày 25/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ).
2. Từng bước hoàn thiện cơ sở dữ liệu của nhà trường; tích hợp các hệ thống thông tin quản lý hiện có vào cơ sở dữ liệu chung của ngành.
3. Triển khai đồng bộ các phần mềm quản lý trong nhà trường, kết nối liên thông dữ liệu với phần mềm cơ sở dữ liệu ngành; tăng cường sử dụng hồ sơ điện tử (gồm sổ điểm, học bạ, sổ liên lạc);
4. Xây dựng và đưa vào sử dụng, khai thác có hiệu quả ngân hàng câu hỏi phục vụ kiểm tra; phát động giáo viên tham gia xây dựng bài giảng e-learning và đóng góp vào kho bài giảng e-learning trực tuyến toàn ngành.
II. CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ
1. Ứng dụng CNTT trong các hoạt động điều hành và quản lý
 • Cập nhập dữ liệu của nhà trường lên cơ sở dữ liệu ngành Giáo dục (gồm các phân hệ: cơ sở dữ liệu trường, lớp, đội ngũ, học sinh và một số phân hệ khác) để phục vụ cung cấp số liệu thống kê và thông tin quản lý. Tích hợp phần mềm thống kê số liệu quản lý giáo dục (EMIS). Đảm bảo 100% các đợt báo cáo được báo cáo đầy đủ dữ liệu lên hệ thống cơ sở dữ liệu ngành;
 • Thường xuyên kiểm tra, rà soát dữ liệu trên hệ thống nhằm đảm bảo dữ liệu đúng, đủ, chính xác.
 • Tiếp tục duy trì có hiệu quả phần mềm quản lý hành chính điện tử (e-office) phục vụ trao đổi thông tin, trao đổi văn bản điện tử, quản lý điều hành trên môi trường mạng.
 • Cập nhật và khai thác phần mềm quản lý trường học (SMAS), ưu tiên các mô đun quản lý học sinh, quản lý đội ngũ, xếp thời khóa biểu; triển khai sử dụng hồ sơ điện tử (sổ điểm, học bạ, sổ liên lạc) phục vụ công tác quản lý và lưu trữ.
 • Tiếp tục duy trì và triển khai bổ sung các dịch vụ công trực tuyến, đặc biệt các dịch vụ công phục vụ phụ huynh, học sinh, cụ thể như cung cấp miễn phí thông báo điểm học tập và rèn luyện qua tin nhắn OTT, email và website trường học (hạn chế sử dụng hệ thống nhắn tin thu phí qua điện thoại di động).
 • Tăng cường ứng dụng CNTT vào công tác truyền thông của ngành; phổ biến đến cán bộ, giáo viên, học sinh và nhà trường khai thác hiệu quả các hệ thống thông tin của Bộ, Sở và Trường gồm:
2. Ứng dụng CNTT hỗ trợ đổi mới nội dung, phương pháp dạy, học và kiểm tra đánh giá
 • Phát động giáo viên xây dựng bài giảng e-learning (ưu tiên các chủ đề về môn học trong chương trình giáo dục phổ thông), tổ chức tuyển chọn và gửi về Bộ GDĐT (qua Cục CNTT) đóng góp vào kho bài giảng e-learning của ngành, phấn đấu mỗi tổ chuyên môn đóng góp 1 bài giảng e-learning có chất lượng vào kho bài giảng e-learning của Ngành.
 • Đẩy mạnh ứng dụng CNTT hỗ trợ đổi mới nội dung, phương pháp dạy và học, kiểm tra đánh giá trong tất cả các môn học. Ưu tiên triển khai các giải pháp mang tính đồng bộ (bao gồm kho học liệu số, bài giảng e-learning, phần mềm thiết kế bài giảng điện tử, phần mềm mô phỏng, thí nghiệm ảo và phần mềm dạy học).
 • Phát động, khuyến khích giáo viên xây dựng ngân hàng câu hỏi trực tuyến, tư liệu, tài liệu, sách điện tử đóng góp vào Kho học liệu số của ngành và Hệ tri thức Việt số hóa quốc gia;
 • Mỗi giáo viên mỗi học kỳ phải xây dựng ít nhất 01 bài giảng điện tử. Thầy cô giáo phải sử dụng CNTT trong báo cáo chuyên đề.
3. Triển khai hạ tầng và thiết bị CNTT phục vụ quản lý, dạy và học
 • Duy trì và kết nối cáp quang Internet tất cả các tổ, ban, bộ phận trong nhà trường; phủ sóng wifi phạm vi toàn trường.
 • Rà soát, xây dựng kế hoạch đầu tư trang thiết bị phục vụ cho việc dạy học, đồng thời hướng đến phục vụ triển khai giảng dạy môn Tin học trong chương trình giáo dục phổ thông mới.
 • Triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn an ninh thông tin đối với các hệ thống CNTT (phần cứng, phần mềm, wesbite...). Thường xuyên rà soát, khắc phục các nguy cơ mất an toàn, an ninh thông tin. Đẩy mạnh tuyên truyền tới toàn thể cán bộ, giáo viên và học sinh kỹ năng nhận biết, phòng tránh các nguy cơ mất an toàn thông tin đối với các thiết bị cá nhân như điện thoại thông minh, máy tính, máy tính bảng, máy tính cá nhân.
4. Bồi dưỡng kỹ năng ứng dụng CNTT cho giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục
- Tiếp tục nâng cao kỹ năng ứng dụng CNTT cho cán bộ, giáo viên thông quan các chương trình bồi dưỡng, tập huấn. Nội dung bồi dưỡng gắn liền với nhu cầu thực tiễn về ứng dụng CNTT của giáo viên, cán bộ quản lý của nhà trường, bám theo các nội dung như sau:
- Nâng cao năng lực ứng dụng CNTT đáp ứng chuẩn kỹ năng sử dụng CNTT quy định tại Thông tư số 03/2014/TT-BTTTT ngày 11/3/2014 của Bộ Thông tin và Truyền thông; kỹ năng đảm bảo an toàn, an ninh thông tin; kỹ năng khai thác sử dụng có hiệu quả các phần mềm quản lý trong nhà trường.
- Kỹ năng quản lý, khai thác các hệ thống thông tin quản lý và cơ sở dữ liệu ngành, kỹ năng đảm bảo an toàn thông tin.
- Kỹ năng khai thác các nguồn học liệu, kỹ năng tìm kiếm thông tin trên Internet; kỹ năng sử dụng các phần mềm trình chiếu, phần mềm soạn bài giảng e-learning, phần mềm mô phỏng, thí nghiệm ảo, phần mềm dạy học để đổi mới nội dung, phương pháp dạy học trên lớp học.
- Kỹ năng cài đặt hệ điều hành và các phần mềm ứng dụng cơ bản; kỹ năng sửa chữa, khắc phục những hỏng hóc đơn giản của máy tính và thiết bị CNTT; kỹ năng quản lý, khai thác, sử dụng thiết bị CNTT phục vụ dạy học.
b) Triển khai có hiệu quả hệ thống tập huấn giáo viên, cán bộ quản lý qua mạng của Ngành.
5. Chế độ báo cáo
- Báo cáo thống kê giáo dục hằng năm từ CSDL ngành, gồm 02 kỳ:
            + Kỳ đầu năm, số liệu tính đến thời điểm báo cáo là ngày 30/9; thời hạn báo cáo trước ngày 10/10;
            + Kỳ cuối năm, số liệu tính đến thời điểm báo cáo trước ngày 31/5; thời hạn báo cáo trước ngày 10/6.
            + Riêng kỳ giữa năm (kết thúc HK I), thực hiện cập nhật kết quả học tập, rèn luyện của học sinh trong HK I, rà soát, cập nhật các số liệu liên quan (chuyển trường, chuyển lớp, nghỉ…) đến CSDL ngành, để phục vụ công tác thống kê của các cấp trước ngày 05/01.
- Tổ chức sơ kết, đánh giá tình hình ứng dụng CNTT giữa năm học và gửi báo cáo về Sở GDĐT (Phòng GDTrH) trước ngày 15/01/2020.
- Tổng kết, đánh giá việc triển khai nhiệm vụ ứng dụng CNTT năm học 2019 – 2020 và đề xuất, kiến nghị những vấn đề có lien quan gửi báo cáo về Sở GDĐT (Phòng GDTrH) trước ngày 31/5/2020.
III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP
1. Kiện toàn tổ chức bộ phận phụ trách CNTT. Cụ thể là thành lập tổ CNTT, đồng thời phân công một lãnh đạo nhà trường phụ trách và viên chức CNTT (vị trí việc làm theo Thông tư số 16/2017/TT-BGDĐT) làm đầu mối triển khai nhiệm vụ CNTT.
2. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền trên môi trường mạng và thông qua các hội nghị, hội thảo, cuộc thi để nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lý và giáo viên về vai trò của ứng dụng CNTT trong các hoạt động GDĐT.
3. Ban hành quy chế quản lý, duy trì và khai thác sử dụng các hệ thống CNTT, phân công cụ thể trách nhiệm về quản lý, sử dụng hệ thống; triển khai ứng dụng CNTT phải đi đôi với việc đảm bảo an toàn, an ninh thông tin; có các hình thức khen thưởng tập thể, cá nhân làm tốt; có các biện pháp, chế tài đối với các tập thể, cá nhân chưa hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.
4. Ban hành Quy chế hoạt động Cổng thông tin điện tử và thành lập Ban Biên tập, Tổ quản trị để khai thác Cổng thông tin điện tử của đơn vị hiệu quả, đúng chức năng;
5. Duy tu, bảo dưỡng kịp thời trang thiết bị cho hạ tầng CNTT nhằm giúp hệ thống hoạt động có chất lượng, hiệu quả.
 
Trên đây là Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin của Trường THPT Vạn Tường trong năm học 2019 - 2020. Đề nghị cán bộ, giáo viên, nhân viên nghiêm túc tổ chức thực hiện./.
 
Nơi nhận:
- Sở GDĐT (Phòng GDTrH);
- HT, PHT (chỉ đạo th/h);
- Các Tổ trưởng chuyên môn, văn phòng (th/h);
- Lưu: VT.
  HIỆU TRƯỞNG
 
 
 đã ký
 
 
Ngô Ngọc Lâm

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Giới thiệu

Chi bộ đảng

      Trên mảnh đất miền Đông huyện Bình Sơn, tháng 9 năm 1982, trường THPT Vạn Tường được xây dựng và chi bộ Đảng của nhà trường cũng ra đời từ đó để kịp thời chỉ đạo, lãnh đạo mọi hoạt động của nhà trường. Những ngày đầu, chi bộ chỉ vẻn vẹn có 4 đảng viên và Bí thư chi bộ đầu tiên...

LIÊN KẾT WEB
Cuộc thi giọng hát hay cấp trường
Thăm dò ý kiến

Bạn quan tâm gì nhất ở mã nguồn mở?

THỐNG KÊ LƯỢT TRUY CẬP
 • Đang truy cập29
 • Hôm nay4,389
 • Tháng hiện tại131,074
 • Tổng lượt truy cập7,005,282
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây