https://banhangdakenh.vn/ https://banhangdakenh.vn/dich-vu-shopee/

Kế hoạch kiểm tra nội bộ trường học năm học 2019 - 2020

Thứ sáu - 25/10/2019 09:10
Ngày 08/10/2019, Hiệu trưởng Trường THPT Vạn Tường ký ban hành Kế hoạch số 179/KH-VT về Kiểm tra nội bộ trường học năm học 2019-2020, BBT Trang thông tin điện tử xin giới thiệu toàn văn Kế hoạch này.
SỞ GD VÀ ĐT QUẢNG NGÃI
TRƯỜNG THPT VẠN TƯỜNG
 
Số: 179/KH-VT
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Sơn, ngày 08 tháng 10 năm 2019

KẾ HOẠCH
Kiểm tra nội bộ trường học năm học 2019 – 2020
------------
 
Căn cứ Nghị định số 42/2013/NĐ-CP ngày 09/5/2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục và các văn bản pháp luật có liên quan;
Căn cứ Chỉ thị số 2268/CT-BGDĐT ngày 08/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về nhiệm vụ chủ yếu năm học 2019 – 2020 của ngành Giáo dục;
Căn cứ Quyết định số 1037/QĐ-UBND ngày 23/72019 của UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc ban hành Khung kế hoạch thời gian năm học 2019 - 2020 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh Quảng Ngãi;
Căn cứ Công văn số 3930/BGDĐT-TTr ngày 30/8/2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện công tác thanh tra năm học 2019 – 2020;
Căn cứ Kế hoạch số 158/KH-TTr ngày 10/9/2019 của Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi về kế hoạch thanh tra năm học 2019 - 2020; Công văn số 163/HD-TTr ngày 11/9/2019 của Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn công tác kiểm tra nội bộ trường học;
Căn cứ Nghị quyết Hội nghị công chức, viên chức năm học 2019 - 2020 và trên cơ sở tình hình thực tế tại đơn vị,
Trường THPT Vạn Tường xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ trường học năm học 2019 - 2020 như sau:
I. Mục đích, yêu cầu.
1. Thông qua công tác kiểm tra để Hiệu trưởng đánh giá tiến độ thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ năm học, tìm ra những giải pháp, biện pháp để đôn đốc, giúp đỡ và điều chỉnh đối tượng kiểm tra, góp phần hoàn thiện, củng cố và phát triển nhà trường.
2. Qua công tác kiểm tra phát hiện những ưu điểm, những kinh nghiệm tốt, những nhân tố tích cực nhân rộng trong đội ngũ, đồng thời khắc phục những hạn chế, thiếu sót kịp thời tìm giải pháp tháo gỡ, nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ, kế hoạch đề ra.
3. Phát huy vai trò của các tổ chức, đoàn thể, các cá nhân trong công tác tự kiểm tra về việc thực hiện nhiệm vụ được phân công, các loại hồ sơ, sổ sách theo quy định để tự điều chỉnh, hoàn thiện cá nhân, tổ chức mình.
II. Nhiệm vụ.
1. Kiện toàn Ban kiểm tra nội bộ trường học để tham mưu, phối hợp và triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm tra nội bộ. Thông qua kiểm tra nhằm từng bước nâng cao nhận thức của đội ngũ CB, GV, NV về các quy định trong quản lý nhà nước về giáo dục, góp phần thực hiện tốt các nội quy, quy định của Ngành cũng như của Trường.
2. Căn cứ nhiệm vụ năm học 2019 - 2020 của Bộ, Sở và của Trường, Ban kiểm tra nội bộ xây dựng chương trình, kế hoạch kiểm tra nội bộ phù hợp với thực tiễn nhà trường, đảm bảo tính thường xuyên, liên tục và có tác dụng thúc đẩy các hoạt động giáo dục của nhà trường.
3. Dưới sự chỉ đạo, điều hành trực tiếp của Hiệu trưởng, Ban kiểm tra nội bộ tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra theo kế hoạch, đảm bảo đầy đủ các nội dung cần kiểm tra.
4. Ban kiểm tra nội bộ phối kết hợp chặt chẽ với Ban thanh tra nhân dân để giải quyết kịp thời các nội dung liên quan; kiến nghị thủ trưởng đơn vị, đại diện các tổ chức đoàn thể xử lý đúng thẩm quyền kết quả kiểm tra, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hạn chế, thiếu sót.
5. Định kỳ đánh giá tiến độ, kết quả thực hiện để kịp thời điều chỉnh, bổ sung, rút kinh nghiệm trong công tác kiểm tra nội bộ cho những năm tiếp theo.
III. Nội dung kiểm tra.
1. Kiểm tra chuyên môn giáo viên.
- Kiểm tra việc thực hiện quy chế chuyên môn (các loại hồ sơ, việc ghi chép, cập nhật thông tin, dự giờ, ứng dụng CNTT, sử dụng TBDH, thực hành, kỷ luật lao động…).
- Kiểm tra giờ dạy trên lớp: Dự giờ ít nhất 1 tiết/năm học/GV. Mỗi tiết dạy đều có nhận xét, đánh giá, xếp loại theo quy định của Bộ và Sở GDĐT.
- Kiểm tra kết quả giảng dạy và giáo dục học sinh: Điểm kiểm tra hoặc kết quả đánh giá môn học của học sinh từ đầu năm đến thời điểm kiểm tra; so sánh kết quả học sinh do giáo viên giảng dạy với các lớp khác trong trường (có tính đến đặc thù của đối tượng dạy học).
2. Kiểm tra hồ sơ, sổ sách của nhân viên.
- Căn cứ Điều lệ trường phổ thông và các quy định của nhà trường, Ban kiểm tra sẽ tiến hành kiểm tra các loại hồ sơ của các NV của Trường như văn thư, kế toán…, ít nhất 01 lần đối với 01 nhân viên trong năm học.
- Kiểm tra việc thực hiện kế hoạch cá nhân trong năm học.
3. Kiểm tra theo các chuyên đề.
3.1. Tự kiểm tra công tác quản lý nhà trường.
- Kiểm tra việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ, kế hoạch, chương trình công tác của các thành viên BGH theo lĩnh vực được phân công phụ trách.
- Định kỳ, lãnh đạo nhà trường đánh giá, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ của các tổ chức và cá nhân phụ trách tổ chức để đôn đốc các tổ chức, cá nhân thực hiện kế hoạch công tác đảm bảo đúng tiến độ.
3.2. Kiểm tra thực hiện “công khai” theo quy định tại Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT ngày 28/12/2017 của Bộ GDĐT ban hành Quy chế thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân; Thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15/6/2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn về công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;
3.3. Kiểm tra việc thực hiện đẩy mạnh ứng dụng CNTT có hiệu quả trong quản lý và giảng dạy.
3.4. Kiểm tra việc thực hiện tự kiểm tra về tài chính, kế toán; việc huy động, sử dụng các nguồn kinh phí  do nhân dân, phụ huynh, các tổ chức, cá nhân đóng góp, ủng hộ (nếu có).
3.5. Kiểm tra việc thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua của ngành (việc thành lập BCĐ, công tác xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện; chế độ thông tin, báo cáo, sơ kết, tổng kết…).
3.6. Kiểm tra việc thực hiện quy định về dạy thêm học thêm.
3.7. Kiểm tra việc thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
3.8. Kiểm tra việc triển khai thực hiện các hoạt động NGLL theo nội dung, chương trình; các hoạt động hướng nghiệp, dạy nghề PT.
3.9. Kiểm tra hồ sơ xét, dự thi tốt nghiệp.
4. Kiểm tra các tổ chuyên môn, tổ văn phòng, các bộ phận cơ sở vật chất, thiết bị, thư viện, y tế học đường.
- Xem xét, đánh giá năng lực điều hành, quản lý, chỉ đạo của tổ trưởng, cán bộ phụ trách bộ phận.
- Xem xét, đánh giá quá trình thực hiện nhiệm vụ (xây dựng kế hoạch, triển khai thực hiện, đôn đốc kiểm tra, hiệu quả thực hiện các nhiệm vụ, các công việc của nhà trường và ngành đã triển khai) thông qua hồ sơ, sổ sách và hoạt động của các tổ, bộ phận.
5. Chế độ thông tin, báo cáo
- Gửi Kế hoạch kiểm tra nội bộ và Quyết định kiện toàn Ban kiểm tra nội bộ về Sở GDĐT Quảng Ngãi (qua Thanh tra Sở) trước 10/10/2019.
- Báo cáo sơ kết công tác kiểm tra nội bộ HK I trước 15/01/2020.
- Báo cáo kết quả công tác kiểm tra nội bộ, công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo trong năm học 2019 - 2020 trước 05/6/2020.
- Báo cáo kết quả tiếp công dân định kỳ trước ngày 15 hằng tháng.
- Lưu ý: Các báo cáo phải đúng, đủ, chính xác theo yêu cầu của cấp trên.
IV. Lịch kiểm tra cụ thể.  
Thời gian Nội dung và đối tượng kiểm tra Thực hiện
Tháng 9/2019 - Kiểm tra việc xây dựng kế hoạch năm học của các tổ chuyên môn, tổ văn phòng
- Kiểm tra việc xây dựng kế hoạch cá nhân của CB, GV, NV
- Kiểm tra các khoản thu đầu năm học
- Thanh tra công khai tài chính Quí III
- HT
 
- Các TTCM
- Ban TTrND
- Thầy Hoàng – PHT
- Ban TTrND + CTCĐ
Tháng 10/2019 - Thanh tra chuyên môn giáo viên
- Kiểm tra công tác văn thư
- Thanh tra dạy thêm, học thêm
- Theo QĐ của HT
- BGH
- BGH
Tháng 11/2019 - Kiểm tra công tác quản lý, sử dụng TBDH
- Kiểm tra công tác thư viện, y tế học đường
- Kiểm tra tiến độ thực hiện kế hoạch cuộc thi KHKT (nếu có)
- Thầy Hoàng – PHT
- Thầy Hoàng – PHT
- Thầy Lâm - HT
Tháng 12/2019 - Thanh tra chuyên môn giáo viên
.- Kiểm tra tài sản, tài chính năm 2019
- Theo QĐ của HT
- Ban kiểm kê, BTTrND
Tháng 01/2020 - Kiểm tra việc vào điểm của GV ở sổ gọi tên ghi điểm và trang thông tin điện tử của Trường
- Kiểm tra việc cập nhật thông tin trên CSDL ngành
- Theo QĐ của HT
 
- Thầy Hoàng – PHT
Tháng 02/2020 - Kiểm tra hoạt động tổ chuyên môn
- Kiểm tra dạy thêm học thêm
- BGH
- BGH, Ban TTrND
Tháng
3/2020
- Kiểm tra công tác của tổ văn phòng.
- Kiểm tra việc thực hiện chương trình của các tổ chuyên môn
- Thanh tra công khai tài chính Quí I
- Thầy Lâm - HT
- Thầy Lâm - HT
 
- Ban TTrND + CTCĐ
Tháng 4/2020 - Kiểm tra chuyên môn giáo viên
- Kiểm tra công tác GVCN
- BGH, TTCM
- Thầy Hoàng - PHT
Tháng 5/2020 - Tổng kiểm tra nội bộ trường học.
- Tự kiểm tra công tác quản lý
 
- Kiểm tra hồ sơ xét, dự thi THPT quốc gia
- Ban kiểm tra nội bộ
- BGH, trưởng các đoàn thể
- BGH, TKHĐ
Tháng 6/2020 - Kiểm tra dạy thêm học thêm
- Kiểm tra hồ sơ học sinh
- Thanh tra công khai tài chính Quí II
- BGH
- BGH+TTVP
- Ban TTrND + CTCĐ
Tháng 7/2020 - Kiểm tra công tác tuyển sinh lớp 10 năm học 2019- 2020
- Kiểm tra các hoạt động sửa chữa trong hè
- Phối hợp với Ban TTrND
- BGH
Tháng 8/2020 - Kiểm tra công tác ôn tập, thi lại, kết quả lên lớp, ở lại lớp. - BGH
* Lưu ý: Kế hoạch này có thể được điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế khi nhà trường triển khai các nhiệm vụ khác.        
 
Nơi nhận:
- Sở GDĐT – Ttra Sở (báo cáo);
- BGH (theo dõi, chỉ đạo);
- BCH CĐ, Đoàn TN, TPT Đội;
- Các TTCM, VP (phối hợp);
- Các thành viên Ban KTNB (thực hiện);
- Lưu: VT.
HIỆU TRƯỞNG
 
 
 
Ngô Ngọc Lâm

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Giới thiệu

Vạn Tường, Vang danh lịch sử

Theo sử sách, vào tháng 2 năm Tân mão 1471 (năm Hồng Đức thứ 2) vua Lê Thánh Tông đem đại binh đi đánh Chiêm Thành. Nhà vua bí mật sai Tả du kích tướng quân Lê Hy Cát đem chu sư đi 500 chiếc thuyền lẻn vào cửa biển Sa Kỳ lập dinh lũy chặn đường về của quân Chiêm. Đại binh nhà vua tiến vào cửa biển...

LIÊN KẾT WEB
Cuộc thi giọng hát hay cấp trường
Thăm dò ý kiến

Bạn truy cập trang Web để làm gi?

THỐNG KÊ LƯỢT TRUY CẬP
  • Đang truy cập35
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm34
  • Hôm nay4,530
  • Tháng hiện tại131,215
  • Tổng lượt truy cập7,005,423
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây