https://banhangdakenh.vn/ https://banhangdakenh.vn/dich-vu-shopee/

Kế hoạch học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020

Thứ bảy - 14/03/2020 20:35
SỞ GD VÀ ĐT QUẢNG NGÃI
TRƯỜNG THPT VẠN TƯỜNG
Số:       /KH-VT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Bình Sơn, ngày 26 tháng 02 năm 2020
 
KẾ HOẠCH
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
năm 2020
---------
Thực hiện Kế hoạch số 261/ KH-SGDĐT ngày 14/02/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Quảng Ngãi về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020;
Căn cứ Kế hoạch số 119-KH/CBVT ngày 24/02/2020 của Chi bộ Trường THPT Vạn Tường về thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020;
Nay Trường THPT Vạn Tường xây dựng kế hoạch thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề năm 2020 như sau:
I. Mục đích, yêu cầu
1. Mục đích
Tiếp tục nâng cao hơn nữa nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và học sinh trong nhà trường về những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh theo chuyên đề năm 2020. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong các Hồ Chí Minh phải gắn chặt với thực hiện nhiệm vụ chính trị của đơn vị và mỗi cán bộ, đảng viên, giáo viên và học sinh.
Gắn việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong các Hồ Chí Minh với thực hiện Nghị quyết Trung ương XI, XII là nội dung quan trọng trong công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, góp phần hoàn thành thắng lợi chỉ tiêu kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng năm 2020 và tổ chức thành công đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng.
2. Yêu cầu
Thường xuyên tuyên truyền sâu rộng bằng những hình thức phù hợp, sinh động những nội dung chủ yếu của Chuyên đề năm 2020: “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
Việc tổ chức thực hiện các nội dung học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong năm 2020 phải nghiêm túc, đúng chỉ đạo, hướng dẫn của cấp trên; đồng thời, phát huy tính chủ động, sáng tạo, linh hoạt tại đơn vị để việc học tập và làm theo Bác đạt kết quả thực chất, tránh tình trạng chung chung, hình thức và chiếu lệ.
Kịp thời biểu dương, khen thưởng và nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình ở đơn vị.
II. Nội dung, phương thức và thời gian thực hiện
1. Nội dung học tập và thực hiện
1.1. Tổ chức học tập và thực hiện chuyên đề năm 2020
a. Nội dung: Triển khai 3 nội dung sau:
- Nội dung cơ bản trong chuyên đề “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu giai đoạn cách mạng mới” (Tài liệu học tập do Ban Tuyên giáo TW và Nhà xuất bản Lý luận Chính trị phát hành).
- Kết quả thực hiện Nghị quyết TW 6 khóa XII “Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả” (Báo cáo số 468-BC/TU ngày 05/8/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy).
- Kết quả thực hiện nghị quyết đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2015-2020.
Lưu ý:
Trong quá trình học tập, cần liên hệ xây dựng lối sống thẳng thắng, trung thực, bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, tôn trọng, thực hiện nghiêm chính sách, pháp luật của Nhà nước, phòng ngừa các biểu hiện cụ thể gây mất đoàn kết, làm cho hệ thống chính trị kém hiệu quả như: cục bộ, lợi ích nhóm, lợi dụng chức vụ, quyền hạn, nói, hứa mà không làm...
Dành thời gian thỏa đáng để thảo luận, phân tích làm rõ nội dung, giải pháp thực hiện, phối hợp hoặc phân công các tổ chức, bộ phận, cá nhân có liên quan trong đơn vị để triển khai thực hiện, thời gian hoàn thành...
b. Phương thức thực hiện: Triển khai tại cuộc họp Hội đồng cho toàn thể cán bộ, giáo viên và nhân viên của Trường.
c. Thời gian thực hiện: Hoàn thành trong Quý I/2020.
d. Báo cáo viên: Chi ủy Chi bộ phối hợp với Thủ trưởng đơn vị phân công báo cáo viên chuẩn bị nội dung, biên soạn tài liệu học tập, sinh hoạt chuyên đề phù hợp với tình hình thực tế để tổ chức thực hiện, hoặc có thể mời báo cáo viên cấp huyện để báo cáo chuyên đề cho đơn vị.
d. Báo cáo viên: Chi ủy Chi bộ phối hợp với Thủ trưởng đơn vị phân công báo cáo viên chuẩn bị nội dung, biên soạn tài liệu học tập, sinh hoạt chuyên đề phù hợp với tình hình thực tế để tổ chức thực hiện, hoặc có thể mời báo cáo viên cấp huyện để báo cáo chuyên đề cho đơn vị.
* Tuy nhiên, do điều kiện thực tế hiện nay (phòng, chống dịch Covid-19), nên Lãnh đạo nhà trường thống nhất để cán bộ, đảng viên, giáo viên và nhân viên của Trường chủ động sắp xếp thời gian xem tài liệu hoặc xem video bài nói chuyện của GS Hoàng Chí Bảo về chuyên đề năm 2020 theo đường link sau: https://www.youtube.com/watch?v=gPHRx5H3jvs
1.2. Tổ chức sinh hoạt chuyên đề tại đơn vị theo chủ điểm hàng quý
a. Nội dung
Chi ủy Chi bộ, Thủ trưởng đơn vị và BCH Công đoàn phối hợp tổ chức sinh hoạt chuyên đề tại đơn vị theo quý, cụ thể:
- Quý I/2020: “Xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; xây dựng đất nước ngày càng giàu đẹp, văn minh” nhân dịp Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.
- Quý II/2020: “Bác Hồ trong lòng mỗi người dân Việt Nam” nhân dịp Kỷ niệm 130 năm ngày sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
- Quý III/2020: “Tư tưởng Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc” nhân dịp Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận thống nhất phản đế Đông Dương – tiền thân của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2020).
- Quý IV/2020: “Xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhân dịp chào mừng thành công đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025.
b. Phương thức thực hiện
- Tại cuộc họp cơ quan tháng đầu quý hoặc tháng giữa quý, Lãnh đạo nhà trường sẽ phổ biến, quán triệt nội dung chuyên đề để cán bộ, giáo viên và nhân viên của nhà trường học tập, quán triệt. Từ đó, mỗi cán bộ, giáo viên và nhân viên theo nhiệm vụ của mình mà thực hiện “làm theo” hằng ngày. Tương tự, Lãnh đạo nhà trường giao cho BCH Đoàn hoặc TPT Đội sẽ dựa vào bộ tài liệu “Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh” để chọn ra một mẫu chuyện và phổ biến cho toàn thể học sinh tại giờ chào cờ của tuần đầu của tháng. Đến cuối tuần hoặc cuối tháng yêu cầu học sinh viết cảm nhận và nộp lại cho nhà Trường.
- Giao 01 đồng chí PHT phụ trách để tổng hợp và báo cáo đầy đủ cho các cấp theo quy định.
c. Thời gian thực hiện
- Thực hiện định kỳ theo hằng quý.
- Báo cáo kết quả trước ngày 25 của tháng cuối quý.
1.3. Cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu thực hiện các quy định của Đảng; đăng ký hành động làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh
a. Nội dung:
+ Đối với nhà trường: Tiếp tục xây dựng, bổ sung nội dung chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, đạo đức công vụ; cải cách thủ tục hành chính gắn với chức năng, nhiệm vụ của đơn vị theo phương châm “ngắn gọn, dễ hiểu, dễ thực hiện và kiểm tra kết quả”;
+ Đối với cán bộ, công chức, viên chức: Viết cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu thực hiện quy định của Đảng, chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính; văn hóa giao tiếp, ứng xử; nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân.
+ Kết quả thực hiện cam kết, xây dựng chuẩn mực đạo đức là một trong những tiêu chuẩn để đánh giá đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức cuối năm 2020.
b. Phương thức thực hiện:
- Đối với đồng chí Bí thư Chi bộ - Hiệu trưởng làm và gửi cam kết về Sở GDĐT Quảng Ngãi và BTV Huyện ủy (kèm theo Kế hoạch này);
- Đối với đảng viên làm và gửi bản cam kết cho Chi ủy Chi bộ.
- Đối với giáo viên, nhân viên (chưa là đảng viên) làm và gửi bản cam kết cho cho BGH nhà Trường.
Lưu ý:
- Báo cáo kết quả viết cam kết cho Sở Giáo dục và Đào tạo (qua Phòng Chính trị tư tưởng).
- Việc đánh giá kết quả cam kết được tiến hành vào cuối năm kết hợp với việc kiểm điểm, đánh giá cán bộ, đảng viên hằng năm.
3.3. Thời gian thực hiện:
- Gửi báo cáo kết quả viết cam kết cho Sở Giáo dục và Đào tạo (qua Phòng Chính trị tư tưởng) trước ngày 30/3/2020.
- Rà soát các nội quy, quy định của đơn vị để hoàn thiện, bổ sung thêm các nội dung về chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, công vụ, cải cách thủ tục hành chính... trước 30/4/2020 và trong Hội nghị công chức, viên chức năm học 2020-2021.
2. Gắn việc thực hiện Chỉ thị 27 với việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”
2.1. Nội dung thực hiện:
Trong sinh hoạt định kỳ theo chủ điểm hằng quý, nhà trường hoặc các tổ chuyên môn tổ chức để cán bộ, đảng viên, giáo viên, nhân viên tham gia thảo luận và liên hệ với nhiệm vụ, chức trách được giao; đồng thời lựa chọn nội dung chuyên đề tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh đã học để thảo luận và liên hệ thực tế, thực hiện.
Tập trung khắc phục những khuyết điểm, yếu kém chỉ ra sau kiểm điểm, đánh giá cuối năm 2019, hoặc được các cấp lưu ý nhắc nhở.
2.2. Phương thức thực hiện:
Thủ trưởng đơn vị báo cáo với các cấp ủy đảng về kế hoạch và bổ sung kế hoạch khắc phục những khuyết điểm, yếu kém, xác định rõ trách nhiệm và phân công người phụ trách giải quyết từng vấn đề. Kiên quyết không để những khuyết điểm, hạn chế, yếu kém kéo dài.
Định kỳ từng tháng, quý, thủ trưởng đơn vị báo cáo với chi bộ và trước toàn thể Hội đồng sư phạm nhà trường kết quả những vấn đề đã khắc phục, giải quyết; những vấn đề nào chưa khắc phục, giải quyết được, nguyên nhân để thảo luận, tìm những biện pháp tốt nhất để khắc phục và đánh giá vào cuối năm.
2.3. Thời gian thực hiện: Trong cả năm 2020.
3. Xây dựng chương trình giảng dạy và học tập tư tưởng, tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh cho cán bộ, giáo viên và học sinh trong nhà trường
3.1. Nội dung thực hiện: Nâng cao chất lượng giảng dạy, học tập lý luận chính trị, giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống, văn hóa theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Bác Hồ cho giáo viên và học sinh.
3.2. Phương thức thực hiện:
Lãnh đạo nhà Trường chỉ đạo cho các tổ chức đoàn thể trong nhà trường (Đoàn - Hội - Đội), xây dựng kế hoạch triển khai hoạt động ngoại khóa, nói chuyện dưới cờ sáng thứ Hai đầu tuần… với nội dung lấy từ bộ tài liệu “Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh”.
Lãnh đạo nhà chỉ đạo tổ Ngữ văn và tổ Sử - GDCD xây dựng kế hoạch triển khai giảng dạy lồng ghép, tích hợp nội dung từ bộ tài liệu “Bác Hồ và những bài học về đạo đức, lối sống dành cho học sinh” trong một số bài dạy có liên quan trong chương trình từ lớp 6 đến lớp 12.
Tham khảo tài liệu: “Những mẫu chuyện về tinh thần đoàn kết của Chủ tịch Hồ Chí Minh; Xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” do Nhà xuất bản Chính trị quốc gia – Sự thật phát hành để phổ biến, quán triệt cho học sinh.
3.3. Thời gian thực hiện: Trong học kỳ II, năm học 2019 - 2020 và học kỳ I, năm học 2020 - 2021.
4. Giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
4.1. Nội dung thực hiện: Lãnh đạo nhà trường tiếp tục tuyên truyền, củng cố niềm tin, lý tưởng đạo đức cách mạng theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh nhằm hạn chế, phòng ngừa thông tin xấu, độc lan truyền trong thế hệ trẻ, học sinh.
Chỉ đạo, phát động phong trào thanh niên làm theo lời Bác; tổ chức các hoạt động nội khóa, ngoại khóa với nội dung cụ thể, thiết thực, đa dạng về hình thức, phù hợp với điều kiện nhà trường để có đông đảo học sinh tham gia.
Giới thiệu rộng rãi trang thông tin về Chủ tịch Hồ Chí Minh (http://www.hochiminh.vn) tới giáo viên, học sinh để nghiên cứu, tham khảo học tập và làm theo Bác.
Hướng dẫn cán bộ, giáo viên và học sinh tích cực tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2020 (trang web Cuộc thi: http://hocvalamtheobac.vn).
4.2. Phương thức thực hiện: Phối hợp với Huyện đoàn thực hiện theo hướng dẫn của Tỉnh đoàn, Ủy ban Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tỉnh và Bộ Giáo dục và Đào tạo.
4.3. Thời gian thực hiện: Trong cả năm 2020. Đặc biệt là các ngày lễ, kỷ niệm.
5. Công tác tuyên truyền về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
5.1. Nội dung thực hiện:
Đẩy mạnh tuyên truyền Chuyên đề năm 2020: “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh đáp ứng yêu cầu giai đoạn cách mạng mới” và kết quả tổ chức sinh hoạt chuyên đề theo chủ điểm hằng quý tại đơn vị.
Đẩy mạnh tuyên truyền các nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và việc vận dụng, phát triển sáng tạo tư tưởng Hồ Chí Minh trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; đồng thời, đấu tranh, phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc, bôi nhọ thân thế, sự nghiệp, phủ định giá trị to lớn của tư tưởng Hồ Chí Minh.
Tuyên truyền việc thực hiện Chỉ thị 05 gắn với tuyên truyền kết quả đại hội đảng bộ các cấp; về tăng cường khối đoàn kết dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.
Tập trung tuyên truyền, nhân rộng những việc làm hay, mô hình mới, sáng tạo, những tập thể, cá nhân là “những tấm gương bình dị mà cao quý” trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
5.2. Phương thức thực hiện: Phát hiện các điển hình tiên tiến; gương người tốt, việc tốt trong cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh, kịp thời tổ chức các hoạt động biểu dương, tôn vinh, nhân rộng những điển hình tiên tiến, xuất sắc trong học tập và làm theo Bác tại đơn vị.
Thường xuyên tuyên truyền trong các cuộc họp Hội đồng, sinh hoạt chi bộ hay chào cờ đầu tuần.
Tuyên truyền, quản bá các tác phẩm văn học nghệ thuật, báo chí có chất lượng về chủ đề “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
5.3. Thời gian thực hiện: Xây dựng kế hoạch trong Quý I/2020 và tổ chức thực hiện trong cả năm 2020.
III. Tổ chức thực hiện
- Phân công cán bộ phụ trách việc tham mưu nội dung các văn bản chỉ đạo và tổ chức thực hiện kế hoạch về  học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020 gồm: Ngô Ngọc Lâm, Nguyễn Minh Hoàng, Lê Tấn Cúc, Lê Văn Thành, Phan Hồng Thắng, Đỗ Văn Tỉnh, Võ Thị Ngọc Huệ.
- Các tổ chức đoàn thể như Công đoàn, Đoàn, Hội LHTN, Liên Đội và các  tổ chuyên môn căn cứ vào kế hoạch này để xây dựng kế hoạch hoạt động cụ thể cho tổ chức, đơn vị mình và triển khai thực hiện việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh sát với chức năng, nhiệm vụ đang đảm nhiệm.
 
Trên đây là Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020 của Trường THPT Vạn Tường. Đề nghị cán bộ, giáo viên, nhân viên tích cực hưởng ứng và nghiêm túc thực hiện./.
 
Nơi nhận:
- Sở GDĐT (báo cáo);
- HT, các PHT (để chỉ đạo và theo dõi th/h);
- CĐ, BCH Đoàn, Liên đội (phối hợp th/h);
- TT các tổ chuyên môn (tổ chức th/h);
- Lưu: VT, nmh.
HIỆU TRƯỞNG
 
đã ký
 
 
Ngô Ngọc Lâm
Thể chế hóa vào các nội quy, quy định của trường như Quy tắc ứng xử văn hóa; Tiêu chí thi đua, khen thưởng…

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Giới thiệu

TỔ CHỨC ĐOÀN THỂ

Trường THPT Vạn Tường được thành lập từ năm 1982, trên mảnh đất giàu truyền thống cách mạng của khu đông huyện Bình Sơn đó là xã Bình Phú. Dưới mái trường mang tên địa danh lịch sử, thầy và trò trường THPT Vạn Tường không ngừng nổ lực dạy và học để gặt hái những thành quả cao nhất. Cùng với nhiệm...

LIÊN KẾT WEB
Cuộc thi giọng hát hay cấp trường
Thăm dò ý kiến

Bạn truy cập trang Web để làm gi?

THỐNG KÊ LƯỢT TRUY CẬP
  • Đang truy cập42
  • Máy chủ tìm kiếm1
  • Khách viếng thăm41
  • Hôm nay4,484
  • Tháng hiện tại131,169
  • Tổng lượt truy cập7,005,377
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây